1. Wat is humanistisch coachen?

Humanistisch coachen is een vorm van coaching die gebaseerd is op de principes en waarden van het humanisme. Het humanisme is een filosofische stroming die de nadruk legt op de waardigheid, vrijheid en autonomie van het individu. Bij humanistisch coachen staat het welzijn en de groei van de coachee centraal, met als doel het helpen ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar volledige potentieel.

In humanistische coaching wordt er vanuit gegaan dat mensen in staat zijn om zelf richting aan hun leven te geven en keuzes te maken die voor hen waardevol zijn. De coach fungeert als een ondersteunende en empathische gids, die de coachee helpt om bewuster te worden van zijn of haar gedachten, gevoelens en gedragingen. Door middel van open vragen, actief luisteren en reflectie stimuleert de coach de coachee om zelfinzicht te verwerven en eigen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar hij of zij voor staat.

Humanistisch coachen legt de nadruk op een gelijkwaardige en respectvolle relatie tussen coach en coachee. Het doel is om de coachee te helpen zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken, zodat hij of zij meer zelfvertrouwen krijgt en beter in staat is om persoonlijke doelen te bereiken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke waarden, overtuigingen en behoeften van de coachee.

Kort samengevat, humanistisch coachen is een positieve benadering die gericht is op de groei en ontwikkeling van het individu, waarbij de coach als partner samenwerkt met de coachee om zijn of haar eigen weg naar succes en welzijn te vinden.

2. De visie van humanistisch coachen

De visie van humanistisch coachen is gebaseerd op de kernprincipes van het humanisme, waarbij het individu en zijn of haar welzijn centraal staan. Humanistisch coachen gelooft in de intrinsieke waarde en waardigheid van ieder mens en streeft ernaar om het volledige potentieel van de coachee te helpen ontdekken en ontwikkelen.

Enkele belangrijke aspecten van de visie van humanistisch coachen zijn:

 1. Zelfverwezenlijking: Humanistisch coachen gelooft dat mensen in staat zijn tot zelfverwezenlijking en persoonlijke groei. Het ondersteunt en faciliteert het proces waarin de coachee zijn of haar eigen unieke capaciteiten, talenten en passies ontdekt en deze inzet om persoonlijke doelen te bereiken.
 2. Empowerment: Humanistisch coachen streeft ernaar om de coachee te empoweren. Het benadrukt de autonomie van het individu en moedigt aan tot zelfsturing. De coach fungeert als een ondersteunende gids die de coachee in staat stelt zijn of haar eigen beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar leven.
 3. Positieve benadering: Humanistisch coachen focust op de positieve aspecten van de coachee en zijn of haar potentieel. Het richt zich op groei, mogelijkheden en oplossingen, in plaats van te blijven hangen bij problemen en beperkingen.
 4. Authentieke relatie: De relatie tussen de coach en coachee is essentieel in humanistisch coachen. Een gelijkwaardige, respectvolle en vertrouwelijke relatie stelt de coachee in staat om zichzelf te uiten, open te staan voor reflectie en persoonlijke transformatie.
 5. Holistische aanpak: Humanistisch coachen ziet het individu als een geheel, met aandacht voor zowel de mentale, emotionele, fysieke als spirituele aspecten van de persoon. Het erkent dat deze aspecten met elkaar verbonden zijn en invloed hebben op het welzijn van de coachee.

De visie van humanistisch coachen is gericht op het bevorderen van persoonlijke groei, het vergroten van zelfbewustzijn, het versterken van zelfvertrouwen en het vinden van betekenis en voldoening in het leven. Door te geloven in de innerlijke kracht van elk individu, streeft humanistisch coachen ernaar om positieve verandering en transformatie te bewerkstelligen, zodat de coachee zijn of haar leven op een meer vervullende manier kan leiden.

3. Hoe werkt humanistisch coachen

Humanistisch coachen is een proces dat gericht is op het begeleiden en ondersteunen van individuen om hun persoonlijke groei en welzijn te bevorderen. Het werkt vanuit een holistische benadering, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de unieke behoeften, waarden en doelen van de coachee. Hier zijn enkele kernaspecten van hoe humanistisch coachen werkt:

 1. Empathische en gelijkwaardige relatie: Het coachingproces begint met het opbouwen van een vertrouwensvolle en respectvolle relatie tussen de coach en de coachee. De coach is empathisch, luisterend en niet-oordelend, waardoor de coachee zich veilig voelt om zichzelf openlijk uit te drukken.
 2. Zelfbewustzijn en doelbepaling: In het begin verkent de coach samen met de coachee diens huidige situatie, uitdagingen en persoonlijke doelen. Het moedigt de coachee aan om diepere inzichten in zichzelf te krijgen, hun waarden en behoeften te begrijpen en helder te definiëren wat ze willen bereiken.
 3. Zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing: Humanistisch coachen stimuleert de coachee om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor hun groei en ontwikkeling. Het benadrukt dat de coachee de capaciteit heeft om zelf te bepalen welke stappen ze willen nemen om hun doelen te bereiken, en moedigt hen aan om actie te ondernemen.
 4. Positieve benadering en krachtgericht: De focus ligt op de sterke kanten en capaciteiten van de coachee, in plaats van op tekortkomingen. Het ondersteunt de coachee bij het ontdekken en benutten van hun innerlijke kracht om uitdagingen aan te gaan en positieve veranderingen te bewerkstelligen.
 5. Reflectie en inzicht: Humanistisch coachen omvat regelmatige momenten van zelfreflectie, waarbij de coachee wordt aangemoedigd om na te denken over hun gedachten, gevoelens en gedragingen. Dit proces helpt bij het vergroten van het zelfinzicht en het ontwikkelen van bewustzijn over eventuele belemmeringen of patronen.
 6. Flexibiliteit en persoonlijke aanpak: Elke coachee is uniek, daarom past humanistisch coachen zich aan de individuele behoeften en leerstijl van de coachee aan. Er is geen standaardformule, maar eerder een aanpak die is afgestemd op de specifieke situatie en doelen van de coachee.
 7. Positieve verandering en groei: Humanistisch coachen beoogt positieve verandering en persoonlijke groei bij de coachee. Het moedigt aan tot het nemen van stappen en het overwinnen van obstakels om persoonlijke doelen te bereiken.

Kortom, humanistisch coachen werkt op een ondersteunende en holistische manier, waarbij het individu wordt aangemoedigd om zijn of haar eigen weg te vinden naar welzijn, succes en persoonlijke vervulling. Het is een proces van samenwerking tussen coach en coachee, waarbij de coachee de ruimte krijgt om zijn of haar eigen pad te ontdekken en te bewandelen, terwijl de coach als gids en ondersteuning fungeert gedurende deze reis.

4. Vanuit welke stroming is humanistisch coachen ontstaan?

Humanistisch coachen is ontstaan vanuit de humanistische psychologie. De humanistische psychologie is een psychologische stroming die zich ontwikkelde in de tweede helft van de 20e eeuw als een reactie op het dominante gedrags- en psychoanalytische denken van die tijd. Deze stroming benadrukt de subjectieve ervaring van het individu, zijn of haar innerlijke belevingswereld en persoonlijke groei.

Enkele belangrijke grondleggers van de humanistische psychologie, waaruit humanistisch coachen is voortgekomen, zijn:

 1. Carl Rogers: Carl Rogers was een invloedrijke Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut. Hij ontwikkelde de cliëntgerichte therapie, ook wel bekend als de Rogeriaanse therapie. Rogers geloofde dat mensen inherent goed zijn en dat ze de mogelijkheid hebben om zichzelf te begrijpen en hun eigen problemen op te lossen. Hij legde de nadruk op empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en echtheid in de therapeutische relatie.
 2. Abraham Maslow: Abraham Maslow was een Amerikaanse psycholoog die bekend staat om zijn hiërarchie van behoeften, ook wel de behoeftenpiramide genoemd. Maslow benadrukte de behoefte aan zelfactualisatie, wat verwijst naar het streven naar persoonlijke groei en het bereiken van het volledige potentieel.
 3. Rollo May: Rollo May was een Amerikaanse existentiële psycholoog. Hij benadrukte de zoektocht naar zingeving en betekenis in het leven en de verantwoordelijkheid van het individu om zijn of haar eigen bestemming vorm te geven.

Humanistische psychologie en humanistisch coachen leggen de nadruk op de unieke ervaring en het vermogen tot zelfontplooiing van het individu. Ze zien het individu als een holistisch wezen, met aandacht voor het mentale, emotionele en spirituele welzijn. Humanistisch coachen bouwt voort op deze principes en past ze toe in de context van coaching, om individuen te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun volledige potentieel.

6. Termen die een rol spelen bij humanistisch coachen

 1. Autonomie: Het vermogen van een individu om zelfstandige keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar leven.
 2. Congruentie (Echtheid): De consistentie tussen de gevoelens, gedachten en acties van de coach, waardoor een authentieke interactie ontstaat.
 3. Empathie: Het vermogen om zich in te leven in de gevoelens en perspectieven van de coachee, zonder oordeel.
 4. Empowerment: Het proces waarin de coachee wordt gestimuleerd om zijn/haar eigen kracht en potentieel te ontdekken en te benutten.
 5. Holisme: De erkenning dat de coachee als een geheel wordt beschouwd, waarbij alle aspecten van het individu worden meegenomen.
 6. Innerlijke kracht: De inherente capaciteiten, kwaliteiten en veerkracht van de coachee om uitdagingen aan te gaan.
 7. Onvoorwaardelijke acceptatie: Het bieden van volledige acceptatie en respect voor de coachee, ongeacht zijn/haar gedachten, gevoelens of gedragingen.
 8. Persoonlijke groei: Het streven van de coachee naar continue ontwikkeling en verbetering van zichzelf.
 9. Positieve benadering: Het richten op de sterke punten, mogelijkheden en oplossingen van de coachee in plaats van op problemen en beperkingen.
 10. Reflectie: Het proces van nadenken en bewustwording van gedachten, gevoelens en gedragingen.
 11. Subjectieve ervaring: De persoonlijke beleving en interpretatie van gebeurtenissen en situaties door de coachee.
 12. Waardigheid: De intrinsieke waarde en respect die aan elk individu wordt toegekend.
 13. Zelfactualisatie: Het streven naar het bereiken van het volledige potentieel en de persoonlijke ontwikkeling van de coachee.
 14. Zelfbewustzijn: Het vermogen van de coachee om zich bewust te zijn van zijn/haar eigen gedachten, gevoelens en gedragingen.
 15. Zelfsturing: Het nemen van de leiding en het maken van weloverwogen keuzes om persoonlijke doelen te bereiken.
 16. Zelfvertrouwen: Het geloof en vertrouwen in de eigen capaciteiten en vaardigheden van de coachee.
 17. Zelfverwezenlijking: Het proces waarin de coachee zijn/haar persoonlijke doelen, dromen en ambities nastreeft en bereikt.
 18. Zingeving: Het zoeken naar betekenis en doel in het leven van de coachee.

7. In welke situaties kan humanistisch coachen worden ingezet?

Humanistisch coachen kan in diverse situaties worden ingezet, waarbij het gericht is op het ondersteunen en begeleiden van individuen in hun persoonlijke groei, zelfontplooiing en het bereiken van hun doelen. Enkele situaties waarin humanistisch coachen effectief kan zijn:

 1. Carrièreontwikkeling: Bij het verkennen van carrièremogelijkheden, het identificeren van passies en talenten, en het nemen van stappen richting een bevredigende loopbaan.
 2. Stressmanagement: Bij het omgaan met stress, het ontwikkelen van coping-mechanismen en het bevorderen van veerkracht.
 3. Levensveranderingen: Bij het navigeren door belangrijke levensveranderingen zoals verhuizing, pensionering, scheiding, of heroriëntatie na een levenscrisis.
 4. Zelfvertrouwen en zelfbeeld: Bij het vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van het zelfbeeld en het omgaan met onzekerheden.
 5. Relatieverbetering: Bij het ontwikkelen van gezonde communicatie en relaties op het werk of in persoonlijke omgevingen.
 6. Studiebegeleiding: Bij het verbeteren van studievaardigheden, omgaan met examenstress en het behalen van academische doelen.
 7. Persoonlijke doelen en ambities: Bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van een strategie om deze te bereiken.
 8. Emotioneel welzijn: Bij het omgaan met emoties zoals angst, verdriet, woede of frustratie.
 9. Conflictoplossing: Bij het aanpakken en oplossen van conflicten, zowel in persoonlijke als professionele relaties.
 10. Leiderschapsontwikkeling: Bij het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en het leiden van teams op een authentieke en inspirerende manier.

Humanistisch coachen kan worden toegepast in uiteenlopende contexten, waaronder onderwijs, gezondheidszorg, zakelijke omgevingen en persoonlijke ontwikkeling. Het is geschikt voor mensen van alle leeftijden en achtergronden die streven naar positieve verandering en groei in hun leven. Het richt zich op het vrijmaken van het potentieel van het individu en het stimuleren van een meer bevredigend, vervullend en authentiek leven.

8. Voorbeeld coachgesprek van humanistisch coachen

Coach: Goedemiddag, welkom bij onze coachsessie. Hoe gaat het vandaag met jou?

Coachee: Hallo, dank je wel. Het gaat wel, maar ik voel me de laatste tijd een beetje vastgelopen in mijn carrière. Ik weet niet zeker welke richting ik op wil en ik voel me onzeker over mijn mogelijkheden.

Coach: Bedankt dat je dit met mij deelt. Het is heel normaal om af en toe twijfels te hebben over je carrière en toekomst. Laten we samenwerken om helderheid te krijgen. Laten we beginnen met het verkennen van je interesses en passies. Wat zijn enkele activiteiten waar je echt van geniet en energie van krijgt?

Coachee: Nou, ik merk dat ik echt geniet van teamwork en het begeleiden van anderen. Ik vind het leuk om mensen te helpen groeien en hun doelen te bereiken.

Coach: Dat klinkt als een belangrijk inzicht. Je houdt ervan om anderen te helpen en te begeleiden. Laten we nu eens kijken naar je huidige werksituatie. Zijn er aspecten van je huidige baan die aansluiten bij je interesses en waarden?

Coachee: Ja, dat klopt. In mijn huidige baan werk ik samen met een team en heb ik de kans om junior collega’s te begeleiden. Dat vind ik altijd erg bevredigend.

Coach: Dat is geweldig om te horen dat je die kans al hebt in je huidige baan. Nu, als je naar de toekomst kijkt, welke soorten rollen of functies zouden beter passen bij je interesses en waarden?

Coachee: Ik denk dat ik me meer zou willen richten op leiderschap en teamontwikkeling. Misschien zou ik een leidinggevende rol kunnen overwegen of werken als een coach of mentor binnen mijn organisatie.

Coach: Dat klinkt als een mooie stap voorwaarts! Leiderschap en coaching lijken goed bij jou te passen. Laten we een actieplan opstellen om je doelen te bereiken. Welke eerste stap kun je nemen om dichter bij die gewenste rollen te komen?

Coachee: Ik denk dat ik kan beginnen met het informeren van mijn manager over mijn interesse in leiderschap en coaching. Misschien kan ik vragen of er mogelijkheden zijn om mij in die richting te ontwikkelen.

Coach: Dat lijkt me een uitstekend plan! Het tonen van initiatief en interesse in je carrièredoelen zal zeker worden gewaardeerd. Laten we ook werken aan het vergroten van je zelfvertrouwen. Welke positieve eigenschappen en vaardigheden zie je bij jezelf die je zouden kunnen ondersteunen bij het nastreven van deze doelen?

Coachee: Ik denk dat ik goed kan luisteren en anderen kan motiveren. Ook ben ik behoorlijk organisatorisch en houd ik ervan om processen te stroomlijnen.

Coach: Geweldig, het is belangrijk om je sterke punten te erkennen en te waarderen. Deze vaardigheden zijn waardevol en zullen je zeker van pas komen in leiderschap en coaching. Ik ben ervan overtuigd dat je de juiste stappen zult zetten om je doelen te bereiken. Blijf geloven in jezelf en weet dat ik hier ben om je te ondersteunen gedurende dit proces.

Coachee: Dank je wel voor je steun en begeleiding. Ik voel me al een stuk positiever en gemotiveerder om aan de slag te gaan.

Coach: Graag gedaan! Onthoud dat jij de expert bent van je eigen leven en carrière. Samen zullen we werken aan het ontketenen van je potentieel en het bereiken van een vervullende en betekenisvolle carrière. Ik kijk uit naar onze volgende sessie. Tot dan!

Dit is een voorbeeld van hoe een humanistisch coachgesprek eruit zou kunnen zien. De coach focust op het ondersteunen van de coachee bij het verkennen van hun interesses, waarden en sterke punten, en helpt hen bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van een actieplan om hun doelen te bereiken. Het doel is om de coachee te empoweren, zodat ze zelfvertrouwen hebben om hun carrière te bevorderen en persoonlijke groei te realiseren.