1. Wat is systemisch coachen?

Systemisch coachen is een benadering binnen coaching die zich richt op het begrijpen en beïnvloeden van de interacties en patronen binnen systemen, zoals families, organisaties en teams. Het gaat uit van het principe dat individuen en problemen niet geïsoleerd kunnen worden gezien, maar dat ze deel uitmaken van een groter geheel en beïnvloed worden door de dynamiek en relaties binnen dat systeem.

Bij systemisch coachen wordt ervan uitgegaan dat problemen en uitdagingen vaak voortkomen uit disfunctionele interacties en patronen binnen het systeem. Het doel van de coach is om deze patronen zichtbaar te maken, inzicht te bieden in de onderliggende dynamiek en samen met de cliënt te werken aan het creëren van gezondere en effectievere interacties.

De visie achter Systemisch coachen is gebaseerd op de systeemtheorie, die stelt dat een systeem meer is dan de som van de afzonderlijke delen. Het benadrukt de onderlinge verbondenheid en wederzijdse beïnvloeding binnen een systeem. Systemisch coachen geloven dat verandering in één deel van het systeem invloed kan hebben op het geheel en dat het transformeren van de interacties en relaties binnen het systeem kan leiden tot positieve veranderingen.

Systemisch coachen maakt gebruik van verschillende technieken en interventies om de dynamiek en patronen binnen het systeem te onderzoeken en te beïnvloeden. Enkele veelvoorkomende methoden zijn:

Genogrammen: Dit zijn visuele weergaven van familierelaties en -geschiedenis. Ze helpen de coach en de cliënt om inzicht te krijgen in patronen en dynamieken die generaties lang kunnen doorwerken.

Opstellingen: Dit is een techniek waarbij representanten worden gebruikt om de rollen en relaties binnen het systeem te visualiseren. Het helpt om verborgen dynamieken en verstoringen aan het licht te brengen.

Systemische vragen: Dit zijn specifieke vragen die gericht zijn op het verkennen van de interacties en patronen binnen het systeem. Ze helpen de cliënt om bewustzijn te ontwikkelen over hoe zijn/haar gedrag en percepties bijdragen aan de dynamiek.

Contextuele benadering: Deze benadering richt zich op het herstellen van evenwicht en rechtvaardigheid binnen het systeem. Het legt de nadruk op wederkerigheid, verantwoordelijkheid en loyaliteit.

Systemisch coachen kan worden ingezet in verschillende situaties, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Het kan helpen bij het verbeteren van relaties binnen gezinnen, het oplossen van conflicten binnen teams, het bevorderen van samenwerking binnen organisaties, en het ondersteunen van individuen bij het verkrijgen van inzicht in hun rol en impact binnen het systeem.

Kortom, Systemisch coachen is een benadering die gericht is op het begrijpen en beïnvloeden van de interacties en patronen binnen systemen. Het richt zich op het creëren van bewustzijn over de dynamiek en het werken aan gezondere en effectievere interacties. Systemisch coachen maakt gebruik van verschillende technieken en interventies om deze doelen te bereiken en kan worden toegepast in verschillende contexten.

2. De visie van systemisch coachen

De visie van systemisch coachen is gebaseerd op het begrip dat individuen onlosmakelijk verbonden zijn met hun sociale systemen, zoals gezin, organisaties, gemeenschappen en culturen. Het stelt dat onze persoonlijke ontwikkeling, gedragingen en interacties worden beïnvloed door de dynamiek en patronen binnen deze systemen.

Systemisch coachen erkent dat problemen en uitdagingen niet louter individueel zijn, maar vaak voortkomen uit verstoringen in de onderliggende systemen waarin we ons bevinden. Het richt zich niet alleen op het individu, maar ook op de relaties, rollen en interacties binnen deze systemen. Het doel van systemisch coachen is om de harmonie en balans binnen deze systemen te herstellen.

Een belangrijk uitgangspunt van systemisch coachen is het concept van wederzijdse beïnvloeding. Het stelt dat veranderingen binnen een systeem invloed hebben op alle betrokkenen en dat individuele problemen vaak symptomen zijn van een bredere disbalans binnen het systeem. Systemisch coachen richt zich daarom op het identificeren en begrijpen van deze bredere context om effectieve veranderingen mogelijk te maken.

Systemisch coachen maakt gebruik van verschillende technieken en interventies om deze visie in de praktijk te brengen. Het kan onder andere werken met het in kaart brengen van systemen, het onderzoeken van familiepatronen en -dynamieken, het identificeren van belemmerende overtuigingen en het verkennen van de interacties tussen individuen binnen het systeem.

Een centraal concept in systemisch coachen is het idee van de ordening binnen systemen. Ordening verwijst naar de natuurlijke hiërarchie en dynamiek binnen een systeem, waarbij elke persoon een specifieke plek en rol inneemt. Systemisch coachen helpt individuen om hun plaats en rol binnen het systeem te begrijpen en om harmonie te creëren door deze ordening te respecteren.

De visie van systemisch coachenomvat ook het besef dat veranderingen in het systeem tijd nodig hebben om te integreren. Het benadrukt het belang van geduld, acceptatie en het geleidelijk doorvoeren van veranderingen om de balans en het welzijn binnen het systeem te behouden.

Kortom, de visie van systemisch coachenis gebaseerd op het begrip dat individuen deel uitmaken van bredere sociale systemen en dat veranderingen en problemen vaak voortkomen uit disbalans binnen deze systemen. Het richt zich op het herstellen van harmonie en balans door de interacties, relaties en dynamieken binnen het systeem te begrijpen en te beïnvloeden. Systemisch coachen biedt een bredere context voor individuele groei en verandering, waarbij het systeem als geheel wordt betrokken.

3. Hoe werkt systemisch coachen

Systemisch coachen werkt op basis van de principes en technieken die voortkomen uit de systemische benadering. Het richt zich op het begrijpen en beïnvloeden van de dynamieken en patronen binnen sociale systemen, zoals gezinnen, organisaties, gemeenschappen en culturen. Hier volgt een overzicht van hoe systemisch coachen werkt:

Het identificeren van het systeem: De systemische coach helpt de cliënt bij het identificeren van het specifieke systeem waarmee hij of zij verbonden is en waarbinnen het probleem of de uitdaging zich voordoet. Dit kan bijvoorbeeld het gezin, het team op het werk of de bredere organisatie zijn.

Het in kaart brengen van de relaties en dynamieken: De coach ondersteunt de cliënt bij het verkennen en begrijpen van de onderlinge relaties, rollen en interacties binnen het systeem. Dit kan onder andere gebeuren door het maken van een genogram (een visuele representatie van familierelaties) of het in kaart brengen van de organisatiestructuur.

Het identificeren van verstoringen en patronen: Systemisch coachen richt zich op het identificeren van verstoringen, belemmeringen en patronen binnen het systeem die van invloed kunnen zijn op het probleem of de uitdaging van de cliënt. Dit kunnen bijvoorbeeld onuitgesproken regels, verborgen conflicten of disfunctionele communicatiepatronen zijn.

Het bewust maken van beperkende overtuigingen: De coach helpt de cliënt bij het identificeren van beperkende overtuigingen en denkpatronen die deel uitmaken van het systeem en bijdragen aan het probleem. Dit kan inhouden dat belemmerende overtuigingen worden uitgedaagd en vervangen door meer constructieve overtuigingen.

Het verkennen van de bredere context: Systemisch coachen richt zich niet alleen op het individu, maar ook op de bredere context waarin het systeem functioneert. Dit kan betrekking hebben op culturele normen, maatschappelijke invloeden of historische gebeurtenissen die van invloed zijn op het systeem.

Het herstellen van balans en harmonie: Systemisch coachen richt zich op het herstellen van balans en harmonie binnen het systeem. Dit kan worden bereikt door het herordenen van relaties en rollen, het stimuleren van open communicatie, het faciliteren van vergeving en verzoening, en het ontwikkelen van wederzijds respect en begrip.

Het geleidelijk doorvoeren van veranderingen: Systemisch coachen erkent dat veranderingen tijd nodig hebben om te integreren binnen het systeem. Het moedigt aan tot geleidelijke en stapsgewijze veranderingen, waarbij rekening wordt gehouden met de reacties en weerstand binnen het systeem.

Het creëren van bewustzijn en verantwoordelijkheid: Systemisch coachen helpt de cliënt om zich bewust te worden van zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid binnen het systeem. Dit omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen acties en bijdragen aan het systeem en het erkennen van de impact die individuele keuzes hebben op het geheel. Het exacte proces en de technieken die worden gebruikt in systemisch coachen kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke context en het doel van de coaching. Het is belangrijk op te merken dat systemisch coachen een diepgaand en holistisch proces is dat zich richt op het begrijpen en beïnvloeden van sociale systemen om positieve veranderingen mogelijk te maken..

4. Vanuit welke stroming is systemisch coachen ontstaan?

Systemisch coachen is ontstaan vanuit de systemische benadering, die zijn wortels heeft in de systeemtheorie en de systeemtherapie. Deze benadering is ontwikkeld door denkers en therapeuten zoals Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson, Ivan Boszormenyi-Nagy, Milton Erickson en Salvador Minuchin. De systeemtheorie en systeemtherapie ontstonden in de jaren 1950 en 1960 als reactie op het individuele en lineaire denken dat destijds dominant was in de psychologie.

De systemische benadering stelt dat individuen niet losstaan van hun omgeving, maar deel uitmaken van sociale systemen waarin ze interageren en beïnvloed worden door de onderlinge relaties en dynamieken. Deze benadering legt de nadruk op het begrijpen van de interacties en patronen binnen systemen en hoe deze van invloed zijn op het gedrag en het welzijn van individuen.

Systemisch coachen bouwt voort op deze principes en past ze toe in de context van coaching. Het erkent dat individuele problemen en uitdagingen vaak voortkomen uit verstoringen en disfuncties binnen de bredere systemen waarin individuen leven en werken. Door het systemische perspectief toe te passen, kunnen coaches inzicht krijgen in de onderliggende dynamieken en patronen die het probleem in stand houden en kunnen ze werken aan het herstellen van evenwicht en harmonie binnen het systeem.

Het systemische gedachtegoed heeft invloed gehad op verschillende gebieden, waaronder familie- en organisatieopstellingen, structurele familieopstellingen, teamcoaching en systemische leiderschapsontwikkeling. Het wordt beschouwd als een krachtige benadering om inzicht te krijgen in complexe sociale systemen en om veranderingen te bewerkstelligen op zowel individueel als collectief niveau.

5. Tools voor systemisch coachen

Systemisch coachen maakt gebruik van verschillende tools en methoden om inzicht te krijgen in de dynamieken en patronen binnen systemen en om verandering te bewerkstelligen. Hier zijn enkele veelgebruikte tools en technieken in systemisch coachen:

Genogrammen: Een genogram is een visuele weergave van de familiegeschiedenis, waarbij relaties, interacties en patronen tussen familieleden worden geïllustreerd. Het genogram helpt om inzicht te krijgen in familiedynamieken, overerving van gedrag en de invloed van familieleden op het individu.

Familieopstellingen: Dit is een krachtige methode waarbij representanten worden gebruikt om de onderliggende dynamieken binnen een familiesysteem zichtbaar te maken. De cliënt kiest representanten om de verschillende familieleden uit te beelden en plaatst ze in de ruimte op basis van hun innerlijke beleving. Dit helpt om verborgen dynamieken en verstrikkingen in het systeem te identificeren en om een nieuw perspectief en oplossingen te vinden.

Organisatieopstellingen: Deze techniek wordt gebruikt bij systemisch coachen in organisaties. Het betreft het opstellen van representanten voor de verschillende elementen binnen een organisatie, zoals afdelingen, teams of rollen. Hierdoor kunnen de onderliggende patronen en verstoringen binnen de organisatie worden waargenomen en kan er gezocht worden naar manieren om de samenwerking en effectiviteit te verbeteren.

Systemisch vragenstellen: Systemische coaches stellen vragen die gericht zijn op het verkennen van de onderlinge relaties, interacties en dynamieken binnen het systeem. Deze vragen helpen om verborgen patronen en belemmeringen bloot te leggen en om nieuwe perspectieven en oplossingen te ontdekken.

Systemische rituelen: Rituelen kunnen worden gebruikt om symbolische handelingen uit te voeren die de verandering en heling binnen het systeem ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld het loslaten van beperkende overtuigingen of het herstellen van verbindingen tussen familieleden of teamleden omvatten.

Systemische interventies: Dit zijn specifieke acties en interventies die gericht zijn op het herstellen van evenwicht en het creëren van gezonde dynamieken binnen het systeem. Dit kan het herstellen van communicatie, het opruimen van conflicten of het bevorderen van samenwerking en begrip omvatten.

Ecogrammen: Een ecogram is een visuele weergave van de sociale omgeving van een individu, inclusief familie, vrienden, collega’s en andere belangrijke relaties. Dit helpt om de invloed en dynamieken van deze relaties op het individu te begrijpen.

Structuuroverzichten: Dit is een tool om de structuur van een systeem, zoals een organisatie, in kaart te brengen. Het omvat het identificeren van hiërarchieën, communicatielijnen en verantwoordelijkheden om inzicht te krijgen in de organisatiestructuur en eventuele belemmeringen of knelpunten te ontdekken. Deze tools en technieken worden aangepast aan de specifieke situatie en behoeften van de cliënt en het systeem waarin ze zich bevinden. Ze helpen de systemische coach om diepgaand inzicht te krijgen in de dynamieken en om effectieve veranderingen en heling te faciliteren.

6. Termen die een rol spelen bij systemisch coachen

Systeem: Verwijst naar een geheel waarvan de delen met elkaar verbonden zijn en samenwerken. In systemisch coachen kan dit verwijzen naar het familie-, organisatie- of sociaal systeem waarin de cliënt zich bevindt.

Familieopstellingen: Een methode binnen systemisch coachen waarbij representanten worden gebruikt om de onderliggende dynamieken en verstrikkingen binnen een familiesysteem zichtbaar te maken.

Ordening: Het principe dat er een natuurlijke ordening is binnen een systeem, waarbij ieder individu zijn of haar eigen plek heeft. Wanneer de ordening verstoord is, kunnen er problemen ontstaan.

Balans: Verwijst naar het evenwicht binnen een systeem, waarbij er harmonie is tussen de verschillende elementen en relaties.

Hiërarchie: De rangorde of positie van individuen binnen een systeem. Het begrip hiërarchie is relevant bij het begrijpen van machtsverhoudingen en invloed binnen een systeem.

Dynamiek: De interacties en bewegingen binnen een systeem. Dynamieken kunnen positief of negatief zijn en hebben invloed op de relaties en het functioneren van het systeem.

Verstrikking: Een verstrikking treedt op wanneer er onopgeloste conflicten, geheimen of belemmeringen zijn binnen een systeem. Dit kan leiden tot problemen en disfunctionele patronen.

Orders van de liefde: Principes binnen systemisch coachen die de basis vormen voor gezonde dynamieken in een systeem. Deze orders omvatten onder andere erkenning, balans geven en nemen, en respect voor de plek en grenzen van individuen.

Betrokkenheid: De mate waarin individuen zich verbonden voelen met en deel uitmaken van het systeem. Betrokkenheid speelt een rol in de dynamiek en de effectiviteit van het systeem.

Symptoomdragers: Personen binnen een systeem die symptomen of problemen manifesteren die eigenlijk een weerspiegeling zijn van onopgeloste zaken binnen het systeem als geheel.

Context: De bredere omgeving en invloeden die van invloed zijn op het functioneren van het systeem. Context omvat culturele, sociale en historische factoren.

Feedback: Terugkoppeling van informatie binnen het systeem. Feedback helpt bij het begrijpen van de effecten van acties en gedragingen op andere leden van het systeem.

Grenzen: De scheidslijnen en afbakening tussen individuen en subsystemen binnen het systeem. Het begrip grenzen is belangrijk voor het begrijpen van individuele autonomie en onderlinge relaties.

Loslaten: Het proces van het erkennen en accepteren van beperkende patronen of verstrikkingen binnen het systeem en het creëren van ruimte voor verandering.

Ordeningsprincipes: Principes die aangeven hoe een systeem functioneert en wat de natuurlijke dynamieken zijn. Ordeningsprincipes helpen bij het begrijpen van de structuur en werking van het systeem.

Beweging: Verwijst naar verandering en transformatie binnen het systeem. Beweging kan nodig zijn om belemmerende patronen te doorbreken en positieve verandering te stimuleren.

Inclusie: Het principe van het erkennen en betrekken van alle leden van het systeem. Inclusie is belangrijk voor het creëren van een gevoel van verbondenheid en harmonie.

Interactiepatronen: De herhalende manieren waarop individuen in het systeem met elkaar omgaan en communiceren. Het begrijpen van interactiepatronen helpt bij het identificeren van disfunctionele dynamieken.

Herstel van balans: Het streven naar het herstellen van evenwicht en harmonie binnen het systeem door verstoringen en verstrikkingen aan te pakken en gezonde relaties te bevorderen. Interventies: Acties en methoden die worden toegepast om verandering en groei binnen het systeem te faciliteren. Interventies kunnen variëren van communicatietechnieken tot het opstellen van representanten in een opstelling.

7. In welke situaties kan systemisch coachen worden ingezet?

Systemisch coachen kan in verschillende situaties worden ingezet, waarbij de focus ligt op het verkennen van de dynamieken en patronen binnen een systeem en het bevorderen van gezonde relaties en evenwicht. Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin systemisch coachen waardevol kan zijn:

Familiecoaching: Systemisch coachen kan worden toegepast binnen familiesystemen om verstrikkingen, onopgeloste conflicten en belemmerende patronen aan te pakken. Het kan helpen bij het herstellen van gezonde communicatie, het verbeteren van relaties en het bevorderen van harmonie binnen de familie.

Organisatieontwikkeling: Systemisch coachen kan worden ingezet in organisaties om teamdynamieken te verbeteren, samenwerking te bevorderen en leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen. Het kan helpen bij het identificeren en aanpakken van knelpunten, het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers en het creëren van een gezonde werkcultuur.

Loopbaancoaching: Systemisch coachen kan individuen ondersteunen bij het verkennen van hun professionele doelen en ambities, waarbij de focus ligt op het begrijpen van hun plaats binnen het grotere systeem van de organisatie. Het kan helpen bij het identificeren van belemmerende patronen, het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden en het creëren van een gebalanceerde werk-privéverhouding.

Relatiecoaching: Systemisch coachen kan worden ingezet om relaties tussen partners, vrienden of collega’s te verbeteren. Het kan helpen bij het onderzoeken van de dynamieken binnen de relatie, het aanpakken van belemmerende patronen en het bevorderen van wederzijds begrip en respect.

Persoonlijke groei en ontwikkeling: Systemisch coachen kan individuen ondersteunen bij het verkennen van hun persoonlijke overtuigingen, waarden en levensdoelen. Het kan helpen bij het identificeren en transformeren van belemmerende patronen, het vergroten van zelfbewustzijn en het creëren van een gezonde balans in verschillende levensgebieden.

Maatschappelijke vraagstukken: Systemisch coachen kan ook worden toegepast bij maatschappelijke vraagstukken, zoals het bevorderen van inclusie, diversiteit en gelijkheid. Het kan helpen bij het verkennen van de dynamieken en structuren binnen de samenleving, het identificeren van belemmerende patronen en het stimuleren van positieve veranderingen. Het doel van systemisch coachen is om de onderliggende patronen en dynamieken binnen een systeem te begrijpen en te transformeren. Door de relaties en interacties in het systeem in kaart te brengen en te beïnvloeden, kan systemisch coachen een positieve impact hebben op individuen, relaties, organisaties en de bredere samenleving.

8. Voorbeeldgesprek van systemisch coachen

Coach: Goedemiddag! Ik ben blij je hier te zien. Laten we aan de slag gaan met onze systemische coachingssessie. Wat brengt je hier vandaag?

Cliënt: Hallo! Ik merk dat ik vastloop in mijn werk. Ik heb het gevoel dat ik niet echt mezelf kan zijn en dat ik niet goed op mijn plek zit binnen het team. Ik zou graag willen ontdekken wat er speelt en hoe ik meer voldoening en balans kan vinden.

Coach: Bedankt voor het delen van je uitdaging. Laten we eens kijken naar het grotere systeem waarin je werkt. Wat zijn de belangrijkste relaties en interacties die van invloed kunnen zijn op jouw situatie?

Cliënt: Ik denk dat mijn relatie met mijn directe collega’s en leidinggevende van invloed is op mijn gevoel van ongemak. Ik voel me vaak niet gehoord of begrepen, en dat maakt het moeilijk om echt bij te dragen en mezelf te uiten.

Coach: Laten we eens dieper ingaan op de dynamiek binnen het team. Kun je me iets vertellen over de rollen, verwachtingen en communicatiepatronen die daar spelen?

Cliënt: Ja, het lijkt alsof er een duidelijke hiërarchie is waarin mijn stem niet altijd wordt gewaardeerd. Er wordt veel waarde gehecht aan snelheid en efficiëntie, maar er is minder ruimte voor creativiteit en persoonlijke inbreng. Ik voel me soms beperkt in mijn mogelijkheden.

Coach: Begrijpelijk. Laten we nu eens kijken naar jouw positie binnen dit systeem. Hoe zie je jezelf in relatie tot je collega’s en leidinggevende? En hoe voel je je daarin?

Cliënt: Ik denk dat ik me vaak onzeker voel en mezelf terughoudend opstel. Ik ben bang om fouten te maken of kritiek te ontvangen. Ik wil graag meer zelfvertrouwen hebben en mijn unieke bijdrage kunnen leveren.

Coach: Laten we de aandacht richten op mogelijke verschuivingen binnen het systeem. Wat zou er kunnen veranderen om een gezondere dynamiek te creëren en jouw bijdrage te waarderen?

Cliënt: Misschien kan er meer ruimte komen voor open dialoog en feedback, zodat iedereen zich gehoord en betrokken voelt. Ook zou het fijn zijn als er meer erkenning is voor verschillende perspectieven en een waardering voor creativiteit en persoonlijke inbreng.

Coach: Dat zijn waardevolle punten. Laten we kijken hoe je deze inzichten kunt vertalen naar concrete acties. Welke stappen zou je kunnen nemen om deze veranderingen te bewerkstelligen?

Cliënt: Ik denk dat ik allereerst mijn eigen stem moet laten horen en mijn ideeën en perspectieven moet delen, zelfs als het spannend is. Ook wil ik graag het gesprek aangaan met mijn collega’s en leidinggevende om onze communicatie te verbeteren en meer begrip te creëren.

Coach: Dat klinkt als een krachtige aanpak. Laten we dit als actiepunten markeren en ervoor zorgen dat je de nodige ondersteuning krijgt tijdens dit proces. Ik geloof dat je stappen kunt zetten naar een gezondere dynamiek en meer voldoening in je werk. Dit voorbeeldgesprek illustreert hoe een systemische coachingssessie eruit kan zien. De exacte dialoog en stappen kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke situatie en behoeften van de cliënt. Het doel is om de onderliggende dynamieken en patronen te verkennen, inzichten te genereren en concrete acties te ontwikkelen om positieve veranderingen te bewerkstelligen binnen het systeem waarin de cliënt zich bevindt.