1. Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die zich richt op het identificeren en veranderen van ongezonde denkpatronen (cognities) en gedragingen die bijdragen aan emotionele problemen en psychische aandoeningen. Het is een gestructureerde en doelgerichte vorm van therapie die effectief is gebleken bij verschillende psychische stoornissen en emotionele problemen.

De basisprincipes van cognitieve gedragstherapie zijn gebaseerd op de veronderstelling dat onze gedachten, emoties en gedragingen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Als we negatieve of onrealistische gedachten hebben, kan dit leiden tot negatieve emoties en gedragingen. CGT richt zich op het onderzoeken van deze gedachten en overtuigingen en het vervangen van ongezonde gedachten door realistischere en gezondere gedachten.

Tijdens een CGT-sessie werkt de therapeut samen met de cliënt om specifieke problemen te identificeren en de gedachten en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen te onderzoeken. Vervolgens worden nieuwe copingstrategieën en gedragspatronen aangeleerd om beter met de problemen om te gaan.

Enkele belangrijke elementen van cognitieve gedragstherapie zijn onder andere:

 1. Cognitieve herstructurering: Het herkennen van negatieve en onrealistische gedachten en het vervangen ervan door realistische en positievere gedachten.
 2. Exposure: Voor sommige problemen, zoals fobieën of angststoornissen, kan blootstellingstherapie worden gebruikt om de angstgevoelens te verminderen door de cliënt geleidelijk aan de angstige situaties bloot te stellen.
 3. Gedragsactivatie: Het stimuleren van positieve gedragsveranderingen door activiteiten te ondernemen die de stemming verbeteren en plezier brengen.
 4. Probleemoplossende vaardigheden: Het aanleren van effectieve strategieën om problemen aan te pakken en op te lossen.
 5. Huiswerkopdrachten: Cliënten krijgen vaak opdrachten om tussen de sessies door te werken aan het toepassen van de geleerde vaardigheden en technieken.

Cognitieve gedragstherapie is kortdurend en gericht op het aanleren van praktische vaardigheden die cliënten kunnen gebruiken om hun problemen aan te pakken en hun emotionele welzijn te verbeteren. Het is een veelgebruikte en evidence-based vorm van therapie die effectief is gebleken bij een breed scala aan psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen, verslavingen en meer.

2. De visie van cognitieve gedragstherapie

De visie van cognitieve gedragstherapie (CGT) is gebaseerd op het begrip dat onze gedachten, emoties en gedragingen met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. CGT gaat ervan uit dat psychische problemen vaak worden veroorzaakt of in stand worden gehouden door negatieve denkpatronen en ongezonde gedragspatronen. De visie van CGT omvat de volgende belangrijke aspecten:

 1. Cognities zijn bepalend: CGT gelooft dat onze gedachten, overtuigingen en interpretaties van gebeurtenissen een cruciale rol spelen in hoe we ons voelen en ons gedragen. Als we negatieve of irrationele gedachten hebben, kunnen we negatieve emoties ervaren en ongezond gedrag vertonen.
 2. Focus op het hier en nu: CGT is een kortdurende en praktische therapie die zich richt op het heden. Het richt zich op het identificeren en veranderen van gedachten en gedragingen die momenteel problematisch zijn, in plaats van te graven in het verleden.
 3. Doelgerichte aanpak: CGT is gericht op het formuleren van specifieke doelen en het werken aan concrete veranderingen in denkpatronen en gedragingen. Het is een gestructureerde en actieve vorm van therapie.
 4. Zelfhulp en zelfmanagement: CGT benadrukt het belang van de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de cliënt in het therapieproces. Cliënten worden aangemoedigd om zelfhulpmiddelen en technieken toe te passen om hun problemen aan te pakken.
 5. Empirisch onderbouwd: CGT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft een solide basis van empirisch bewijs voor de effectiviteit ervan bij verschillende psychische stoornissen en emotionele problemen.
 6. Flexibiliteit en individualiteit: Hoewel CGT gestructureerd is, is het ook flexibel en kan het worden aangepast aan de specifieke behoeften en kenmerken van elke cliënt. Therapeuten passen de interventies aan op basis van de unieke situatie van de cliënt.

De visie van cognitieve gedragstherapie is hoopvol en optimistisch. Het gelooft dat verandering mogelijk is door het identificeren en veranderen van ongezonde denk- en gedragspatronen. Door het aanleren van nieuwe copingstrategieën en vaardigheden kunnen cliënten hun emotionele welzijn verbeteren en effectiever omgaan met uitdagingen in het dagelijks leven. CGT biedt praktische tools en technieken om positieve veranderingen te bewerkstelligen en is daarmee een krachtige en effectieve vorm van therapie voor diverse psychische en emotionele problemen.

3. Hoe werkt cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) werkt door middel van een gestructureerde en doelgerichte aanpak om negatieve denkpatronen en ongezond gedrag te identificeren en te veranderen. Het richt zich op het verbeteren van het welzijn van de cliënt door het aanleren van nieuwe copingstrategieën en vaardigheden. Hier zijn de belangrijkste aspecten van hoe cognitieve gedragstherapie werkt:

 1. Assessment: In het begin van de therapie voert de therapeut een grondige beoordeling uit om de specifieke problemen en klachten van de cliënt te begrijpen. Dit omvat het identificeren van negatieve denkpatronen, emotionele reacties en ongezonde gedragspatronen.
 2. Samenwerking en doelstellingen: De therapeut werkt nauw samen met de cliënt om doelen te stellen voor de therapie. Deze doelen zijn specifiek en meetbaar en worden vaak gericht op het veranderen van specifieke denk- en gedragspatronen.
 3. Cognitieve herstructurering: Het kernprincipe van CGT is cognitieve herstructurering. Dit houdt in dat de cliënt leert om negatieve, onrealistische en irrationele gedachten te identificeren en deze te vervangen door realistischere en positievere gedachten. Dit proces helpt om negatieve emoties te verminderen en gezondere gedragsreacties te bevorderen.
 4. Gedragsverandering: Naast het aanpakken van gedachten, richt CGT zich ook op gedragsverandering. Cliënten leren vaardigheden om hun gedrag aan te passen en gezondere copingmechanismen te ontwikkelen om met stress, angst of andere problemen om te gaan.
 5. Exposure: In sommige gevallen, zoals bij angststoornissen, kan blootstellingstherapie worden gebruikt. Dit betekent dat de cliënt geleidelijk aan de angstige situaties wordt blootgesteld, waardoor de angstreactie kan verminderen.
 6. Huiswerkopdrachten: Tussen de sessies door krijgt de cliënt vaak huiswerkopdrachten om de geleerde vaardigheden en technieken toe te passen in het dagelijks leven.
 7. Zelfhulp en zelfmanagement: CGT benadrukt de actieve rol van de cliënt in het therapeutische proces. Cliënten worden aangemoedigd om zelfhulpmiddelen en technieken toe te passen om hun problemen aan te pakken en te werken aan hun doelen.
 8. Evaluatie en follow-up: Gedurende de therapie evalueert de therapeut regelmatig de voortgang van de cliënt en past zo nodig de interventies aan om ervoor te zorgen dat de doelen worden bereikt.

CGT is een kortdurende therapie, meestal bestaande uit een beperkt aantal sessies. Het is een gestructureerde en effectieve vorm van therapie die veel wordt gebruikt bij verschillende psychische stoornissen, zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen, trauma-gerelateerde stoornissen en meer. Door de focus op het hier en nu en het aanleren van concrete vaardigheden, helpt CGT cliënten om hun emotionele welzijn te verbeteren en effectiever om te gaan met uitdagingen in hun leven.

4. Vanuit welke stroming is cognitieve gedragstherapie ontstaan?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is ontstaan vanuit de integratie van de cognitieve en gedragstherapeutische stromingen binnen de psychologie. De ontwikkeling van CGT is voornamelijk te danken aan de pioniers Aaron T. Beck en Albert Ellis, die onafhankelijk van elkaar belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de vorming van deze therapie.

 1. Aaron T. Beck: In de jaren 1960 ontwikkelde Aaron T. Beck de cognitieve therapie, die later uitgroeide tot cognitieve gedragstherapie. Beck was oorspronkelijk een psychoanalyticus, maar tijdens zijn werk met depressieve patiënten merkte hij op dat hun negatieve denkpatronen en overtuigingen een belangrijke rol speelden bij hun emotionele problemen. Hij begon deze cognitieve vertekeningen te identificeren en ontwikkelde technieken om ze te veranderen. Hieruit ontstond de cognitieve therapie, die zich richtte op het veranderen van negatieve gedachten om emotionele problemen aan te pakken.
 2. Albert Ellis: In dezelfde periode ontwikkelde Albert Ellis de rationeel-emotieve gedragstherapie (REBT). Ellis was van mening dat niet alleen gebeurtenissen, maar vooral onze interpretaties van die gebeurtenissen van invloed zijn op onze emoties en gedragingen. Hij benadrukte het belang van rationeel denken en richtte zich op het uitdagen en veranderen van irrationele overtuigingen om emotioneel welzijn te bevorderen.

In de loop van de tijd werden de benaderingen van Beck en Ellis geïntegreerd en uitgebreid, wat leidde tot de ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie. CGT combineert elementen van cognitieve therapie (gericht op het veranderen van gedachten) en gedragstherapie (gericht op het veranderen van gedragingen) om een krachtige en effectieve benadering te bieden voor het aanpakken van verschillende psychische en emotionele problemen.

Tegenwoordig is cognitieve gedragstherapie een van de meest toegepaste en bestudeerde vormen van psychotherapie. Het heeft zich verder ontwikkeld en uitgebreid met verschillende substromingen en aanvullende technieken, maar de fundamenten blijven gebaseerd op de integratie van cognitieve en gedragstherapeutische principes zoals oorspronkelijk ontwikkeld door Beck en Ellis.

5. Tools voor cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) maakt gebruik van verschillende tools en technieken om cliënten te helpen negatieve denkpatronen en ongezonde gedragspatronen te identificeren en te veranderen. Hier zijn enkele veelgebruikte tools in cognitieve gedragstherapie:

 1. Cognitieve herstructurering: Dit is een kernonderdeel van CGT. Cliënten leren hun negatieve en irrationele gedachten te herkennen en te vervangen door realistischere en positievere gedachten. Dit helpt om negatieve emoties te verminderen en gezondere gedragingen te bevorderen.
 2. Gedragsactivatie: Cliënten leren positieve en gezonde activiteiten te ondernemen die hen kunnen helpen zich beter te voelen. Dit kan bijdragen aan het doorbreken van een negatieve spiraal van passiviteit en isolatie.
 3. Exposure-technieken: Deze technieken worden gebruikt bij angststoornissen en fobieën, waarbij cliënten geleidelijk aan de angstige situaties worden blootgesteld om hun angstreacties te verminderen.
 4. Probleemoplossende vaardigheden: Cliënten leren effectieve strategieën om problemen aan te pakken en op te lossen, waardoor ze beter met stress en uitdagingen kunnen omgaan.
 5. Ontspanningstechnieken: Het aanleren van ontspanningsoefeningen zoals progressieve spierontspanning of ademhalingsoefeningen kan cliënten helpen om met stress en angst om te gaan.
 6. Zelfmonitoring: Cliënten worden aangemoedigd om hun gedachten, emoties en gedragingen bij te houden om inzicht te krijgen in hun patronen en triggers.
 7. Gedragsexperimenten: Cliënten voeren experimenten uit om te onderzoeken of hun negatieve gedachten en overtuigingen wel accuraat zijn. Dit kan helpen om te zien dat hun angsten en zorgen misschien niet zo gegrond zijn als ze dachten.
 8. Schematherapie: Deze aanvullende techniek binnen CGT richt zich op het onderzoeken en veranderen van diep ingesleten negatieve levensschema’s die van invloed zijn op het denken en gedrag van de cliënt.
 9. Mindfulness: Elementen van mindfulness kunnen worden geïntegreerd om cliënten te helpen in het moment te blijven en zich bewust te worden van hun gedachten en gevoelens zonder erover te oordelen.

Deze tools vormen samen een uitgebreid kader om cliënten te helpen hun denkpatronen en gedragingen te veranderen en hen te ondersteunen bij het verbeteren van hun emotionele welzijn en functioneren. Een ervaren CGT-therapeut past deze technieken op maat aan op basis van de behoeften en doelen van de cliënt om effectieve verandering te bewerkstelligen.

6. Termen die een rol spelen bij cognitieve gedragstherapie

 1. Cognitieve herstructurering: Het proces van het identificeren en veranderen van negatieve en irrationele gedachten naar realistischere en positievere gedachten.
 2. Automatische gedachten: Onmiddellijke en onbewuste gedachten die snel opkomen als reactie op een situatie en onze emotionele reacties beïnvloeden.
 3. Irrationele overtuigingen: Overtuigingen die onrealistisch en niet logisch zijn, maar die ons gedrag en emoties negatief beïnvloeden.
 4. Exposure: Een techniek waarbij cliënten geleidelijk worden blootgesteld aan angstige situaties om hun angstreacties te verminderen.
 5. Gedragsactivatie: Het stimuleren van positieve gedragsveranderingen door activiteiten te ondernemen die de stemming verbeteren en plezier brengen.
 6. Zelfmonitoring: Het bijhouden van gedachten, emoties en gedragingen om inzicht te krijgen in patronen en triggers.
 7. Negatieve denkpatronen: Herhaalde en pessimistische manieren van denken die leiden tot negatieve emoties en gedragingen.
 8. Copingstrategieën: Vaardigheden en technieken die worden gebruikt om stressvolle situaties het hoofd te bieden en ermee om te gaan.
 9. Realistische gedachten: Gedachten die gebaseerd zijn op feiten en bewijs, in plaats van irrationele overtuigingen.
 10. Sociale vaardigheden: Vaardigheden die worden gebruikt om effectief te communiceren en relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
 11. Probleemoplossende vaardigheden: Het aanleren van effectieve strategieën om problemen aan te pakken en op te lossen.
 12. Zelfeffectiviteit: Het geloof in het eigen vermogen om met succes specifieke taken of uitdagingen uit te voeren.
 13. Schematherapie: Een aanvullende techniek die zich richt op het onderzoeken en veranderen van diep ingesleten negatieve levensschema’s.
 14. Gedragsexperimenten: Experimenten die worden uitgevoerd om de validiteit van negatieve gedachten en overtuigingen te testen.
 15. Stressoren: Situaties, gebeurtenissen of factoren die stress veroorzaken.
 16. Ontspanningstechnieken: Technieken zoals progressieve spierontspanning of ademhalingsoefeningen om ontspanning te bevorderen.
 17. Gedragstherapie: Een focus op het veranderen van gedragingen door middel van positieve bekrachtiging en beloning.
 18. Cognitieve vervormingen: Denkfouten en vertekeningen die leiden tot negatieve denkpatronen.
 19. Rumineren: Voortdurend piekeren en overdenken van problemen en zorgen.
 20. Huiswerkopdrachten: Opdrachten die cliënten tussen de sessies door uitvoeren om de geleerde vaardigheden en technieken toe te passen in het dagelijks leven.

7. In welke situaties kan cognitieve gedragstherapie worden ingezet?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan worden ingezet bij een breed scala aan psychische stoornissen en emotionele problemen, maar het is ook geschikt voor mensen zonder een specifieke diagnose die willen werken aan persoonlijke groei en welzijn. Hier zijn enkele situaties waarin CGT effectief kan zijn:

 1. Depressie: CGT wordt vaak gebruikt bij de behandeling van depressie. Het helpt cliënten om negatieve denkpatronen en gedragingen die bijdragen aan depressieve gevoelens aan te pakken en te veranderen.
 2. Angststoornissen: CGT is effectief bij de behandeling van verschillende angststoornissen, zoals sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, fobieën en paniekstoornis.
 3. Posttraumatische stressstoornis (PTSS): CGT kan helpen bij het verminderen van traumagerelateerde symptomen en het omgaan met traumatische herinneringen.
 4. Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS): CGT kan worden toegepast om obsessieve gedachten en dwangmatige handelingen te verminderen.
 5. Eetstoornissen: CGT kan ondersteuning bieden bij de behandeling van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis.
 6. Verslavingen: CGT kan worden ingezet als onderdeel van de behandeling van verslavingsproblematiek, bijvoorbeeld bij alcohol- of drugsverslaving.
 7. Persoonlijkheidsproblematiek: CGT kan nuttig zijn bij het werken aan ongezonde denk- en gedragspatronen die verband houden met persoonlijkheidsproblematiek.
 8. Stressmanagement: CGT kan worden gebruikt om effectieve copingstrategieën aan te leren om met stress om te gaan, zowel in het dagelijks leven als bij specifieke stressvolle gebeurtenissen.
 9. Slaapproblemen: CGT kan helpen bij het verbeteren van slaappatronen en het aanpakken van slaapproblemen, zoals slapeloosheid.
 10. Zelfbeeld en zelfvertrouwen: CGT kan worden toegepast om negatieve zelfbeoordelingen en zelfkritiek te verminderen en een positiever zelfbeeld te bevorderen.
 11. Relatieproblemen: CGT kan ondersteuning bieden bij het werken aan communicatievaardigheden en conflictoplossing in relaties.
 12. Werkgerelateerde problemen: CGT kan helpen bij het omgaan met werkgerelateerde stress, prestatiedruk en conflicten op het werk.
 13. Rouw en verlies: CGT kan ondersteuning bieden bij het verwerken van verlies en rouw.
 14. Problemen met woedebeheersing: CGT kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën voor woedebeheersing en het verminderen van impulsieve reacties.
 15. Algemene persoonlijke groei en welzijn: Mensen kunnen CGT gebruiken om aan persoonlijke doelen te werken, zoals het verbeteren van assertiviteit, stressmanagement en het vergroten van zelfinzicht.

Het brede toepassingsgebied van CGT maakt het een veelgebruikte en veelzijdige therapievorm, die mensen kan helpen bij verschillende uitdagingen en problemen in hun leven. Het is belangrijk om te vermelden dat CGT effectief is voor veel van deze situaties, maar de juiste behandelingskeuze hangt af van de individuele behoeften van de cliënt en de aard van het probleem. Een professionele evaluatie door een getrainde CGT-therapeut is essentieel om de meest geschikte aanpak te bepalen.

8. Voorbeeld coachgesprek vanuit cognitieve gedragstherapie

Coach (C): Goedemiddag! Ik ben blij dat je hier bent. Laten we eens beginnen met te praten over waarom je hier bent en wat je graag zou willen bereiken.

Cliënt (CL): Hallo. Ik ben hier omdat ik merk dat ik steeds angstiger word als ik in grote groepen mensen ben. Het belemmert me om deel te nemen aan sociale activiteiten, en ik wil graag leren hoe ik hiermee om kan gaan.

C: Bedankt voor het delen van dat inzicht. Laten we eens kijken naar je gedachten en gevoelens in deze situaties. Kun je een specifiek voorbeeld geven van wanneer je je angstig voelde in een grote groep?

CL: Ja, onlangs was ik uitgenodigd voor een feestje, maar toen ik daar aankwam en al die mensen zag, voelde ik me overweldigd en zenuwachtig. Ik begon te denken dat iedereen me raar zou vinden en dat ik niets interessants te zeggen had.

C: Dat klinkt als een uitdagende situatie. Laten we eens kijken naar de gedachten die je op dat moment had. Welke automatische gedachten kwamen in je op?

CL: Nou, ik dacht: “Ik hoor er niet bij.” “Ik kan dit niet.” “Mensen zullen me raar vinden.” “Ik ben niet goed genoeg.”

C: Goed dat je deze gedachten benoemt. Nu wil ik samen met jou deze gedachten uitdagen en kijken of er alternatieve gedachten zijn. Laten we beginnen met de gedachte: “Ik hoor er niet bij.” Kunnen we zoeken naar bewijs voor en tegen deze gedachte?

CL: Nou, ik denk dat ik me soms buitengesloten voel, maar aan de andere kant heb ik ook leuke momenten gehad in groepen waar ik me wel op mijn gemak voelde.

C: Dat is een goede observatie. Het lijkt erop dat er bewijs is voor beide kanten van deze gedachte. Laten we nu kijken naar de gedachte: “Mensen zullen me raar vinden.” Zijn er situaties waarin mensen je leuk vonden of positieve feedback gaven?

CL: Ja, sommige vrienden hebben me verteld dat ze me aardig vinden en dat ze mijn gezelschap waarderen.

C: Dat is belangrijk om te onthouden. We kunnen deze positieve feedback gebruiken om deze gedachte te weerleggen. Laten we nu samen alternatieve, realistische gedachten formuleren die je kunt gebruiken in vergelijkbare situaties.

CL: Misschien kan ik denken: “Ik ben net zo goed als ieder ander.” “Niet iedereen zal me raar vinden, sommige mensen zullen me waarderen.” “Het is oké om mezelf te zijn en te genieten van de tijd met anderen.”

C: Dat zijn positieve en realistische gedachten. Het is goed om te erkennen dat iedereen onzekerheden heeft en dat het normaal is om je soms zo te voelen. Nu wil ik je aanmoedigen om deze alternatieve gedachten te herhalen wanneer je je angstig voelt in sociale situaties.

CL: Dat zal ik zeker proberen. Het klinkt logisch en het geeft me een beetje meer vertrouwen.

C: Geweldig! Het kan even wennen zijn om deze nieuwe gedachten toe te passen, maar oefening baart kunst. We kunnen hier de volgende keer op terugkomen en bespreken hoe het voor je werkt. Daarnaast wil ik je uitnodigen om tussen onze sessies door deze nieuwe gedachten te blijven oefenen in sociale situaties.

CL: Ik zal mijn best doen. Bedankt voor je begeleiding.

C: Graag gedaan. Je doet het goed en ik ben er om je te ondersteunen tijdens dit proces. Als je vragen hebt of iets wilt bespreken, weet dan dat ik hier ben om te helpen. Tot de volgende keer!

In dit voorbeeldcoachgesprek wordt de cognitieve gedragstherapie-aanpak gebruikt om de automatische negatieve gedachten van de cliënt uit te dagen en alternatieve, realistische gedachten te formuleren. Het doel is om de cliënt te helpen zich comfortabeler te voelen in sociale situaties door het aanpakken van angstige gedachten en overtuigingen. Het gebruik van cognitieve herstructurering is een effectieve techniek om negatieve denkpatronen te veranderen en positieve veranderingen in het gedrag en de emoties van de cliënt te bevorderen.