1. Wat is transactionele analyse?

Transactionele analyse is een psychologische theorie en therapeutische benadering die is ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne in de jaren 1950. Het is gericht op het begrijpen van de menselijke persoonlijkheid, communicatie en gedrag in sociale interacties. Transactionele analyse biedt inzichten in de manier waarop mensen communiceren, denken, voelen en zich gedragen, en het helpt individuen om effectiever te functioneren in relaties en persoonlijke groei te bevorderen.

De kern van transactionele analyse wordt gevormd door de analyse van de ‘transacties’ tussen mensen, wat verwijst naar de uitwisselingen van communicatie en interacties in alledaagse sociale situaties. Deze transacties kunnen zowel verbaal als non-verbaal zijn, en ze vinden plaats tussen de zogenaamde ‘ego-toestanden’.

De theorie stelt dat mensen drie hoofd-ego-toestanden hebben:

 1. Ouder-ego-toestand: Hierbij nemen mensen attitudes, overtuigingen en gedragingen over die lijken op die van hun ouders of andere gezagsfiguren uit hun kindertijd.
 2. Volwassene-ego-toestand: Dit verwijst naar het rationele, neutrale en objectieve deel van een persoon, waarin hij informatie verwerkt zonder emotionele ruis uit het verleden.
 3. Kind-ego-toestand: Hierbij nemen mensen attitudes en gedragingen over die lijken op die van hun kindertijd, wat zowel de aangepaste (gehoorzame) als de vrije (spontane) reacties kan omvatten.

Transactionele analyse richt zich op het identificeren van deze ego-toestanden bij de interacties tussen individuen. Het doel is om de bewustwording en het begrip van communicatiepatronen en gedragingen te vergroten, zodat men effectiever kan communiceren en relationele problemen kan aanpakken.

Naast het analyseren van transacties, omvat transactionele analyse ook andere concepten, zoals levensscripts, strooks (positieve en negatieve aandacht), spelanalyse, tijdsbesef en autonomie. Al deze elementen dragen bij aan een holistisch begrip van menselijk gedrag en relaties.

Transactionele analyse wordt niet alleen gebruikt als therapeutische benadering, maar ook toegepast in verschillende domeinen, zoals onderwijs, coaching, counseling, management en communicatietraining. Het biedt een praktisch kader voor het begrijpen van menselijk gedrag en het bevorderen van persoonlijke groei en effectieve interacties in diverse sociale contexten.

2. De visie van transactionele analyse

De visie van transactionele analyse is gebaseerd op het geloof in de intrinsieke waarde en autonomie van individuen. Het benadrukt dat mensen de mogelijkheid hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag, gedachten en gevoelens en om positieve veranderingen in hun leven aan te brengen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de visie van transactionele analyse:

 1. Bewustwording en zelfverantwoordelijkheid: Transactionele analyse stelt dat bewustwording van onze ego-toestanden, communicatiepatronen en gedragingen ons in staat stelt om onze reacties op anderen en situaties beter te begrijpen. Het benadrukt dat we de verantwoordelijkheid hebben om bewuste keuzes te maken in ons gedrag en dat we kunnen leren om effectievere manieren van communiceren en handelen te ontwikkelen.
 2. Ego-toestanden en communicatie: Het begrijpen van de verschillende ego-toestanden en hoe ze van invloed zijn op onze communicatie is essentieel in transactionele analyse. Het stelt dat interacties tussen mensen kunnen worden begrepen door de transacties tussen deze ego-toestanden te analyseren. Door dit inzicht kunnen we beter begrijpen waarom conflicten ontstaan en hoe we effectiever kunnen communiceren.
 3. Het concept van ‘levensscript’: Transactionele analyse introduceert het idee van een ‘levensscript’, dat verwijst naar onbewuste beslissingen die we als kind hebben genomen over onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Deze scripts beïnvloeden ons gedrag en keuzes in het heden. Het onderzoeken en bewust maken van deze scripts helpt individuen om belemmerende patronen te doorbreken en zelfsturing te vergroten.
 4. Persoonlijke groei en verandering: De visie van transactionele analyse is positief en gericht op persoonlijke groei en verandering. Het moedigt mensen aan om zelfbewustzijn te ontwikkelen, belemmerende overtuigingen te herkennen en positieve veranderingen te bevorderen om een bevredigender en meer vervuld leven te leiden.
 5. Respect en acceptatie: Transactionele analyse benadrukt het belang van respect en acceptatie van de eigenwaarde en autonomie van elk individu. Het streeft naar een gelijkwaardige en respectvolle relatie tussen coach/therapeut en cliënt, waarbij de cliënt wordt gezien als een autonoom individu met eigen capaciteiten en krachten.

Over het algemeen biedt transactionele analyse een hoopvolle en optimistische kijk op menselijke relaties en gedrag. Het gelooft in de veerkracht en het potentieel van individuen om verandering teweeg te brengen en een zinvol leven te leiden door bewustwording, persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfontwikkeling.

3. Hoe werkt transactionele analyse


Transactionele analyse werkt door middel van het analyseren van interacties tussen mensen en het identificeren van verschillende ego-toestanden, communicatiepatronen en gedragingen. Hier zijn de belangrijkste aspecten van hoe transactionele analyse werkt:

 1. Identificeren van ego-toestanden: Transactionele analyse begint met het identificeren van de drie hoofd-ego-toestanden – Ouder, Volwassene en Kind – die aanwezig zijn bij individuen. Deze ego-toestanden worden vaak aangeduid met de afkortingen P, A en K.
 2. Analyseren van transacties: Transactionele analyse richt zich op de transacties tussen deze ego-toestanden tijdens sociale interacties. Dit kunnen zowel verbaal als non-verbaal zijn. Transacties kunnen complementair zijn, waarbij dezelfde ego-toestand wordt beantwoord, of gekruist, waarbij verschillende ego-toestanden worden beantwoord.
 3. Bewustwording van communicatiepatronen: Door het analyseren van transacties kunnen patronen van communicatie worden geïdentificeerd. Dit helpt om te begrijpen hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze reageren op bepaalde situaties.
 4. Ontdekken van belemmerende scripts: Transactionele analyse onderzoekt ook de ‘levensscripts’ van individuen, die vaak onbewuste beslissingen zijn die ze als kind hebben genomen. Deze scripts kunnen belemmerende overtuigingen en gedragspatronen veroorzaken die nog steeds van invloed zijn op het heden.
 5. Stimuleren van zelfbewustzijn: Een belangrijk aspect van transactionele analyse is het vergroten van zelfbewustzijn bij de individuen. Door bewust te worden van hun eigen ego-toestanden, scripts en communicatiepatronen, kunnen ze beter begrijpen waarom ze bepaalde keuzes maken en hoe ze reageren op anderen.
 6. Bevorderen van persoonlijke groei en verandering: Transactionele analyse is gericht op het stimuleren van persoonlijke groei en verandering. Door bewustwording en inzicht kunnen individuen belemmerende patronen doorbreken en effectievere manieren van communiceren en handelen ontwikkelen.
 7. Gelijkwaardige relatie: In een transactionele analyse setting wordt gestreefd naar een gelijkwaardige en respectvolle relatie tussen coach/therapeut en cliënt. De coach/therapeut fungeert als een begeleider en ondersteuner van de cliënt bij zijn persoonlijke groeiproces.

Transactionele analyse kan worden toegepast in coaching, counseling, therapie, onderwijs en andere contexten waarin menselijke interacties en gedrag centraal staan. Het biedt een praktisch kader om inzicht te krijgen in communicatiepatronen, persoonlijke overtuigingen en gedragsverandering te bevorderen voor een meer vervuld en effectiever leven.

4. Vanuit welke stroming is transactionele analyse ontstaan?

Transactionele analyse is ontstaan vanuit de humanistische psychologie en psychotherapie, maar het omvat ook elementen uit de psychoanalytische en cognitieve stromingen. De grondlegger van transactionele analyse, Eric Berne, was een psychiater en psychoanalyticus die geïnteresseerd was in het begrijpen van menselijk gedrag en communicatie in sociale interacties.

Berne ontwikkelde transactionele analyse in de jaren 1950 en 1960 als een praktisch kader om menselijke interacties en relaties te begrijpen. Hij was beïnvloed door de humanistische psychologie, die de nadruk legt op de intrinsieke waarde van het individu, zelfontplooiing en persoonlijke groei. Transactionele analyse sluit aan bij de humanistische visie door te geloven in de mogelijkheid van individuen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Tegelijkertijd werden enkele concepten vanuit de psychoanalytische benadering geïntegreerd in transactionele analyse, zoals het concept van het onbewuste en de invloed van vroege jeugdervaringen op de ontwikkeling van persoonlijkheid en gedrag.

Daarnaast bevat transactionele analyse ook elementen uit de cognitieve psychologie, zoals het begrijpen van gedachten en overtuigingen die het gedrag en de emoties van een persoon beïnvloeden.

Het samenvoegen van deze verschillende invloeden resulteerde in een holistische benadering van transactionele analyse, die gericht is op het begrijpen van menselijk gedrag en communicatie in sociale contexten. Het is een veelzijdige benadering die kan worden toegepast in verschillende domeinen, zoals coaching, counseling, therapie, onderwijs en organisatieontwikkeling, om individuen te helpen hun bewustzijn te vergroten, effectiever te communiceren en positieve veranderingen te bewerkstelligen in hun leven en relaties.

5. Tools voor transactionele analyse

Transactionele analyse maakt gebruik van verschillende tools en technieken om inzicht te krijgen in de ego-toestanden, communicatiepatronen en gedragsdynamieken tussen mensen. Hier zijn enkele veelvoorkomende tools die worden gebruikt in transactionele analyse:

 1. Ego-toestandsanalyse: Met behulp van ego-toestandsanalyse kunnen individuen hun eigen ego-toestanden en die van anderen herkennen. Dit helpt om bewust te worden van hoe ze reageren op verschillende situaties en hoe ze effectiever kunnen communiceren.
 2. Transactieanalyse: Door transactieanalyse worden interacties tussen mensen geanalyseerd. Dit helpt om te begrijpen hoe communicatie plaatsvindt en hoe ego-toestanden elkaar beïnvloeden tijdens interacties.
 3. Scriptanalyse: Scriptanalyse is gericht op het onderzoeken van de levensscripts van individuen. Dit zijn onbewuste beslissingen die ze als kind hebben genomen en die van invloed kunnen zijn op hun gedrag en keuzes in het heden.
 4. Strookanalyse: Strookanalyse heeft betrekking op het herkennen van positieve en negatieve aandacht (strooks) die mensen ontvangen en geven in interacties. Het helpt om te begrijpen welke soorten aandacht mensen zoeken en hoe dit hun gedrag kan beïnvloeden.
 5. Spelanalyse: Transactionele analyse onderzoekt ook ‘spelen’, wat herhalende interactiepatronen zijn die een negatieve impact kunnen hebben op relaties. Door deze spelpatronen te herkennen, kunnen individuen alternatieve en constructievere manieren van communiceren ontwikkelen.
 6. Bewuste beslissingen: Het identificeren en herkennen van bewuste beslissingen die individuen kunnen nemen om hun gedrag en communicatie te veranderen, is een belangrijk hulpmiddel in transactionele analyse.
 7. Contracten: Transactionele analyse maakt gebruik van contracten om duidelijke overeenkomsten te creëren tussen individuen over hun interacties en doelen.
 8. Autonomiebevordering: Het bevorderen van autonomie en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag is een belangrijke tool in transactionele analyse.
 9. Bevorderen van bewustzijn: Transactionele analyse stimuleert bewustwording van eigen gedachten, gevoelens en gedragingen, evenals die van anderen, om effectiever te communiceren en betere relaties op te bouwen.

Deze tools vormen samen een uitgebreid kader om inzicht te krijgen in menselijke interacties en gedragingen, en om individuen te helpen hun bewustzijn te vergroten, effectiever te communiceren en positieve veranderingen aan te brengen in hun relaties en persoonlijke groei.

6. Termen die een rol spelen bij transactionele analyse

 1. Actieplannen: Concrete stappen en doelen ontworpen om positieve veranderingen te realiseren.
 2. Co-creatie: Het gezamenlijk ontwikkelen en vormgeven van ideeën, visies en oplossingen.
 3. Dromen: Het verbeelden en formuleren van een gewenste toekomstige situatie of resultaat.
 4. Empowerment: Het versterken van individuen of groepen om hun eigen krachten en capaciteiten te ontdekken en te benutten.
 5. Gemeenschapsgevoel: Het creëren van een gevoel van verbondenheid en samenwerking binnen een groep of gemeenschap.
 6. Interviewgids: Een gestructureerde set van vragen om positieve verhalen en ervaringen te verzamelen.
 7. Imaginatie: Het stimuleren van creatief denken en het verkennen van mogelijkheden.
 8. Leiderschapsontwikkeling: Het ondersteunen van leiders bij het ontdekken en versterken van hun leiderschapskwaliteiten.
 9. Organisatieverandering: Het begeleiden van organisaties bij het implementeren van positieve en duurzame veranderingen.
 10. Participatieve aanpak: Het betrekken van alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces.
 11. Persoonlijke ontwikkeling: Het bevorderen van individuele groei, zelfontdekking en zelfbewustzijn.
 12. Positieve energie: De motivatie en drive die voortkomen uit het richten op positieve aspecten en successen.
 13. Positieve psychologie: Een tak van de psychologie die zich richt op het bestuderen van positieve menselijke eigenschappen en ervaringen.
 14. Reflectie: Het terugkijken en nadenken over positieve ervaringen en leermomenten.
 15. Samenwerkend leren: Het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis en inzichten.
 16. Sociale constructie: Het idee dat onze werkelijkheid wordt gevormd door onze percepties en interacties met anderen.
 17. Storytelling: Het delen van positieve verhalen en ervaringen om een gemeenschappelijke identiteit te creëren.
 18. Succesverhalen: Verhalen en voorbeelden van succesvolle prestaties en resultaten.
 19. Verbindende gesprekken: Gesprekken die gericht zijn op het opbouwen van relaties en verbinding tussen mensen.
 20. Waarderend onderzoek: Het systematisch onderzoeken en waarderen van positieve aspecten en mogelijkheden.

7. In welke situaties kan transactionele analyse worden ingezet?

Transactionele analyse kan in verschillende situaties worden ingezet, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Hier zijn enkele situaties waarin transactionele analyse nuttig kan zijn:

 1. Persoonlijke groei en ontwikkeling: Transactionele analyse kan individuen helpen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, communicatiepatronen en belemmerende overtuigingen. Het kan hen ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, het doorbreken van belemmerende patronen en het bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling.
 2. Relatieproblemen: In relaties, zowel in romantische relaties als in vriendschappen en familiebanden, kan transactionele analyse worden gebruikt om communicatieproblemen aan te pakken, interactiepatronen te begrijpen en conflicten op te lossen.
 3. Coaching en counseling: Transactionele analyse wordt veel gebruikt in coaching en counseling om individuen te begeleiden bij het bereiken van hun doelen, het aanpakken van uitdagingen en het verbeteren van hun relaties en prestaties.
 4. Leiderschap en management: In professionele omgevingen kan transactionele analyse worden ingezet om leiders en managers te helpen effectiever te communiceren, betere relaties op te bouwen met hun teamleden en conflicten op de werkvloer op te lossen.
 5. Onderwijs en opvoeding: Transactionele analyse kan worden gebruikt in het onderwijs om leerkrachten en opvoeders te ondersteunen bij het begrijpen van leerlingen en omgaan met gedragsproblemen in de klas.
 6. Teamontwikkeling: Bij teambuilding en teamontwikkeling kan transactionele analyse worden gebruikt om de interactiepatronen binnen het team te begrijpen en te verbeteren, zodat de samenwerking en productiviteit worden bevorderd.
 7. Conflictoplossing: Transactionele analyse kan helpen bij het oplossen van conflicten en het verminderen van spanningen tussen individuen of groepen.
 8. Persoonlijke coaching en zelfhulp: Voor individuen die op zoek zijn naar persoonlijke groei en zelfverbetering, kan transactionele analyse dienen als een waardevolle tool voor zelfreflectie en gedragsverandering.

Kortom, transactionele analyse kan in vrijwel elke situatie worden ingezet waarin menselijke interacties en gedrag een rol spelen. Het biedt een praktisch kader om communicatiepatronen te begrijpen, bewustwording te vergroten en effectievere manieren van communiceren en handelen te ontwikkelen.

8. Voorbeeld coachgesprek van transactionele analyse

Coach: Goedemorgen! Hoe gaat het met je vandaag?

Coachee: Goedemorgen, het gaat wel redelijk, maar ik voel me de laatste tijd gestrest en overweldigd door alles wat er op mijn bord ligt.

Coach: Ik begrijp het. Stress kan behoorlijk uitdagend zijn. Laten we eens kijken naar de situaties waarin je je gestrest voelt. Kun je een voorbeeld geven van een recente situatie waarin je je zo voelde?

Coachee: Nou, afgelopen week had ik een belangrijke deadline op het werk. Ik voelde me constant opgejaagd en had het gevoel dat ik niet genoeg tijd had om alles gedaan te krijgen.

Coach: Bedankt voor het delen. Laten we eens teruggaan naar dat specifieke moment. Wat voor gedachten gingen er door je hoofd toen je je gestrest voelde over de deadline?

Coachee: Ik denk dat ik dacht dat ik het niet goed genoeg zou kunnen doen en dat mijn collega’s teleurgesteld zouden zijn als ik het niet op tijd afkreeg.

Coach: Het lijkt erop dat je jezelf veel druk oplegde om perfect te presteren en dat er ook een angst was voor negatieve reacties van anderen. Herken je deze gedachten vanuit eerdere situaties?

Coachee: Ja, eigenlijk wel. Ik herinner me dat ik me in het verleden ook zo voelde, vooral op school toen ik altijd perfecte cijfers wilde halen.

Coach: Interessant. Dit lijkt op een patroon dat we kunnen onderzoeken. Laten we eens nadenken over waar deze overtuigingen vandaan kunnen komen. Zou je kunnen denken aan eerdere ervaringen die hebben bijgedragen aan deze gevoelens van druk en behoefte aan perfectie?

Coachee: Ik denk dat het te maken heeft met mijn ouders en hun hoge verwachtingen van mij. Ze beloonden altijd mijn goede prestaties en ik wilde hen niet teleurstellen.

Coach: Dat is een belangrijke observatie. Het lijkt erop dat deze druk om te presteren en perfect te zijn al van jongs af aan aanwezig is geweest. Nu je je bewust bent van deze patronen, kunnen we werken aan manieren om hiermee om te gaan en meer zelfacceptatie te ontwikkelen. Hoe zou je graag willen omgaan met stress en druk in de toekomst?

Coachee: Ik zou graag leren om meer ontspannen te zijn en mezelf niet altijd zo onder druk te zetten. Ik wil leren om trots te zijn op wat ik bereik, zelfs als het niet perfect is.

Coach: Dat klinkt als een waardevol doel. Laten we in onze volgende sessies werken aan manieren om meer zelfacceptatie en een gezonde houding ten opzichte van presteren te ontwikkelen. Het begrijpen van deze patronen zal je helpen om effectiever met stress om te gaan en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen.

Coachee: Dat zou geweldig zijn. Ik kijk ernaar uit om aan deze aspecten van mezelf te werken.

Coach: Ik ben blij dat je openstaat voor persoonlijke groei. Ik ben er om je te ondersteunen bij dit proces. Tot onze volgende sessie!

Coachee: Bedankt! Tot de volgende keer!