1. Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is een gestructureerd en begeleid proces waarbij een professionele coach samenwerkt met een groep individuen, een team, om hun prestaties, samenwerking, communicatie en effectiviteit te verbeteren. Het doel is om het team te ondersteunen bij het bereiken van gezamenlijke doelen, het oplossen van conflicten, het vergroten van onderling begrip en het ontwikkelen van individuele en collectieve vaardigheden. Teamcoaching helpt bij het creëren van een positieve teamcultuur en het maximaliseren van de potentieel van elk teamlid, wat resulteert in een verbeterde teamprestatie en betere organisatorische resultaten.

2. De visie van teamcoaching

De visie van teamcoaching is gebaseerd op het geloof dat een goed functionerend team meer is dan de som der delen. Teamcoaching erkent dat individuen binnen een team verschillende vaardigheden, ervaringen en perspectieven hebben. Het richt zich op het creëren van een omgeving waarin teamleden effectief kunnen samenwerken, communiceren en elkaar ondersteunen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Teamcoaching streeft naar het bevorderen van een positieve teamdynamiek, waarin open communicatie, wederzijds respect en vertrouwen worden gestimuleerd. Het benadrukt het belang van het erkennen en benutten van de unieke bijdragen van elk teamlid om synergie en creativiteit te bevorderen.

De visie van teamcoaching omvat ook het aanpakken van eventuele conflicten en uitdagingen binnen het team. Door openlijk te praten over problemen en ze constructief aan te pakken, kunnen teams sterker worden en groeien.

Teamcoaching is erop gericht om teams te helpen zichzelf te organiseren, zelfbewust te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestaties en ontwikkeling. Het beoogt een cultuur van continu leren en verbetering te bevorderen, waarin feedback en reflectie worden aangemoedigd.

De visie van teamcoaching is gericht op het creëren van duurzame en positieve veranderingen binnen teams, wat leidt tot hogere teamprestaties, een betere samenwerking en een verhoogd gevoel van betrokkenheid en voldoening bij de teamleden.

3. Hoe werkt teamcoaching

eamcoaching werkt door een gestructureerd proces waarbij een professionele coach samenwerkt met een team om hun samenwerking, prestaties en effectiviteit te verbeteren. Het proces omvat meestal de volgende stappen:

 1. Doelbepaling: De coach begint met het identificeren van de doelen en verwachtingen van het team en de organisatie. Dit omvat het begrijpen van de uitdagingen waarmee het team wordt geconfronteerd en het vaststellen van de gewenste resultaten.
 2. Teamassessment: De coach voert een grondige evaluatie uit van het team, inclusief de teamdynamiek, communicatiepatronen, sterke punten en ontwikkelingsgebieden van de individuele teamleden.
 3. Feedback en reflectie: Op basis van de teambeoordeling geeft de coach constructieve feedback aan het team over hun sterke punten en groeimogelijkheden. Dit stimuleert zelfbewustzijn en het begrip van de uitdagingen waar het team voor staat.
 4. Teamontwikkelingsplan: Samen met het team ontwerpt de coach een plan om de gewenste veranderingen en verbeteringen te realiseren. Dit omvat specifieke doelen, acties en mijlpalen.
 5. Teaminterventies: De coach faciliteert teambijeenkomsten en -interventies om communicatie te bevorderen, conflicten aan te pakken, besluitvormingsprocessen te verbeteren en de teamdynamiek te versterken.
 6. Individuele ondersteuning: Naast teaminterventies kan de coach individuele coaching bieden aan teamleden om hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en bij te dragen aan het teamdoel.
 7. Continue evaluatie en aanpassing: Gedurende het proces evalueert de coach regelmatig de voortgang en past het teamontwikkelingsplan indien nodig aan om ervoor te zorgen dat de gewenste resultaten worden bereikt.

Het uiteindelijke doel van teamcoaching is om een positieve teamcultuur te bevorderen waarin open communicatie, wederzijds vertrouwen en effectieve samenwerking worden gestimuleerd. Door dit proces worden teams in staat gesteld om hun prestaties te optimaliseren, uitdagingen te overwinnen en gezamenlijke doelen te bereiken.

4. Vanuit welke stroming is teamcoaching ontstaan?

Teamcoaching is ontstaan vanuit verschillende stromingen en invloeden, waaronder:

 1. Organisatieontwikkeling: Teamcoaching heeft zijn wortels in organisatieontwikkeling, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de prestaties en effectiviteit van teams om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.
 2. Systeemdenken: Teamcoaching benadert het team als een systeem, waarbij de interacties en relaties tussen de teamleden en hun invloed op het teamfunctioneren centraal staan.
 3. Groepsdynamica: De principes van groepsdynamica zijn van invloed op teamcoaching, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van groepsprocessen, rollen, normen en communicatiepatronen binnen het team.
 4. Psychologie: Teamcoaching put uit psychologische concepten en modellen om inzicht te krijgen in individuele gedragingen, motivaties, persoonlijkheidskenmerken en hun impact op het team.
 5. Coaching en facilitatie: Teamcoaching combineert elementen van coaching en facilitatie om het team te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun potentieel, het oplossen van problemen en het bevorderen van samenwerking.

De evolutie van teamcoaching is een integratie van deze verschillende stromingen en benaderingen, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van een unieke en effectieve methodologie om teams te begeleiden naar verbeterde prestaties en synergie.

5. Tools voor teamcoaching

Teamcoaching kan gebruikmaken van verschillende tools en technieken om de samenwerking, communicatie en prestaties van het team te verbeteren. Enkele veelgebruikte tools voor teamcoaching zijn:

 1. Teamassessments: Het gebruik van gestandaardiseerde beoordelingsinstrumenten om inzicht te krijgen in de sterke punten, zwakke punten en ontwikkelingsgebieden van het team en de individuele teamleden.
 2. Teambuildingactiviteiten: Het organiseren van teambuildingactiviteiten en oefeningen om vertrouwen op te bouwen, samenwerking te bevorderen en de teamgeest te versterken.
 3. Feedbacksessies: Het faciliteren van constructieve feedbacksessies waarin teamleden openlijk feedback kunnen geven en ontvangen om communicatie en samenwerking te verbeteren.
 4. Conflictinterventies: Het begeleiden van het team bij het oplossen van conflicten en het verbeteren van conflicthanteringsvaardigheden.
 5. Rollenspellen: Het gebruik van rollenspellen om communicatievaardigheden, besluitvormingsprocessen en leiderschapsvaardigheden te oefenen en te verbeteren.
 6. Teamreflectie: Het stimuleren van regelmatige teamreflectie om successen en uitdagingen te bespreken, lessen te trekken uit eerdere ervaringen en mogelijke verbeteringen te identificeren.
 7. Creatieve technieken: Het inzetten van creatieve technieken, zoals mindmapping of visualisaties, om teamleden te stimuleren nieuwe ideeën te genereren en innovatieve oplossingen te vinden.
 8. Teamnormen en waarden: Het faciliteren van discussies over de normen en waarden van het team, om een gedeelde visie en teamcultuur te bevorderen.
 9. Actieplanning: Het ondersteunen van het team bij het opstellen van een actieplan om doelen te bereiken en de voortgang te monitoren.
 10. Feedbackinstrumenten: Het gebruik van feedbackinstrumenten om inzicht te krijgen in de teameffectiviteit en prestaties, zoals 360-graden feedback of teamtevredenheidsenquêtes.

Deze tools en technieken kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelen van het team, en ze helpen de coach om het team te begeleiden naar een betere samenwerking, hogere teamprestaties en een positieve teamcultuur.

6. Termen die een rol spelen bij teamcoaching

 1. Accountability (verantwoordelijkheid): De bereidheid van teamleden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en bijdragen aan het team.
 2. Besluitvorming: Het proces waarbij het team keuzes maakt en beslissingen neemt om doelen te bereiken.
 3. Communicatie: Het uitwisselen van informatie, ideeën en feedback tussen teamleden om effectieve samenwerking te bevorderen.
 4. Conflictbeheersing: Het aanpakken en oplossen van conflicten binnen het team om een gezonde werkomgeving te behouden.
 5. Doelen stellen: Het formuleren van duidelijke en haalbare doelstellingen om de richting en focus van het team te bepalen.
 6. Empowerment: Het stimuleren van teamleden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en hen in staat te stellen om beslissingen te nemen.
 7. Feedback: Het geven en ontvangen van constructieve feedback om prestaties te verbeteren en te leren van ervaringen.
 8. Leiderschap: Het vermogen van teamleden om anderen te inspireren, te motiveren en te begeleiden naar het behalen van doelen.
 9. Motivatie: De innerlijke drive en energie van teamleden om zich in te zetten voor het bereiken van teamdoelen.
 10. Reflectie: Het regelmatig nadenken over het functioneren van het team en het identificeren van mogelijke verbeteringen.
 11. Rolverdeling: Het verdelen van taken, verantwoordelijkheden en rollen binnen het team om efficiënt te kunnen werken.
 12. Samenwerking: Het gezamenlijk werken aan doelen, waarbij teamleden hun kennis en vaardigheden bundelen.
 13. Synergie: Het streven naar een gezamenlijke inspanning waarbij de resultaten groter zijn dan de som van individuele bijdragen.
 14. Teamcultuur: De gedeelde waarden, normen en overtuigingen die de identiteit en dynamiek van het team beïnvloeden.
 15. Teameffectiviteit: De mate waarin het team succesvol is in het bereiken van doelen en het leveren van prestaties.
 16. Teamontwikkeling: Het proces van groei en verbetering van het team als een geheel en de individuele leden.
 17. Teamprestaties: De resultaten en prestaties van het team als een collectief.
 18. Tevredenheid: De mate waarin teamleden tevreden zijn over hun werk en de samenwerking binnen het team.
 19. Vertrouwen: Het gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid tussen teamleden om openlijk ideeën en feedback te delen.
 20. Visie: Een gedeeld beeld van de gewenste toekomstige situatie van het team en de gezamenlijke doelen die worden nagestreefd.

7. In welke situaties kan teamcoaching worden ingezet?

Teamcoaching kan in verschillende situaties worden ingezet, zoals:

 1. Nieuwe teams: Bij de vorming van een nieuw team om een goede start en samenwerkingsdynamiek te bevorderen.
 2. Conflictbeheersing: Wanneer er sprake is van conflicten binnen het team die de samenwerking en prestaties belemmeren.
 3. Veranderingen en transities: Tijdens organisatorische veranderingen, herstructureringen of fusies om het team aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
 4. Prestatieverbetering: Wanneer het team zijn doelen niet bereikt en er behoefte is aan ondersteuning om de prestaties te verbeteren.
 5. Teamontwikkeling: Om de individuele en collectieve vaardigheden van het team te versterken en het potentieel van elk teamlid te benutten.
 6. Leiderschapsontwikkeling: Om leiderschap binnen het team te verbeteren en effectieve teamleiders te ontwikkelen.
 7. Onboarding van nieuwe teamleden: Om nieuwe teamleden effectief te integreren in het team en de teamcultuur.
 8. Samenwerkingsproblemen: Wanneer er moeilijkheden zijn in de samenwerking tussen teamleden of met andere teams.
 9. Verbeteren van communicatie: Om de communicatie binnen het team te versterken en misverstanden te verminderen.
 10. Verminderen van werkdruk: Bij een hoge werkdruk en stress binnen het team om beter om te gaan met de uitdagingen.
 11. Ontwikkelen van teamnormen en waarden: Om gedeelde waarden en normen te creëren die de teamcultuur ondersteunen.
 12. Strategische planning: Bij het formuleren en implementeren van strategieën om teamdoelen te bereiken.
 13. Diversiteits- en inclusiebevordering: Om een inclusieve werkomgeving te bevorderen en diversiteit binnen het team te waarderen.
 14. Stimuleren van innovatie: Om een cultuur van creativiteit en innovatie binnen het team te bevorderen.
 15. Teamwork in virtuele omgevingen: Bij teams die op afstand werken, om de samenwerking en communicatie te optimaliseren.

Teamcoaching kan in diverse contexten worden toegepast om teams te ondersteunen bij het overwinnen van uitdagingen, het ontwikkelen van hun potentieel en het bereiken van gezamenlijke doelen.

8. Voorbeeld coachgesprek van teamcoaching

Coach: Goedemiddag, teamleden! Welkom bij deze teamcoachingssessie. Vandaag willen we de tijd nemen om te werken aan onze teamdynamiek en effectiviteit. Voordat we beginnen, wil ik graag horen wat jullie hopen te bereiken tijdens deze sessie. Laten we daarom elk om de beurt onze individuele verwachtingen delen.

Teamlid 1: Ik zou graag willen werken aan onze communicatie. Soms hebben we moeite om onze ideeën duidelijk over te brengen en lijken we langs elkaar heen te praten.

Coach: Dat is een uitstekend doel, Teamlid 1. Effectieve communicatie is van cruciaal belang voor ons team om goed samen te werken. Laten we dit noteren als ons eerste aandachtspunt.

Teamlid 2: Ik denk dat we ook kunnen werken aan onze besluitvorming. Het lijkt soms alsof we vastlopen in lange discussies en moeite hebben om tot een consensus te komen.

Coach: Goede observatie, Teamlid 2. Besluitvorming is een belangrijk onderdeel van ons teamwerk. Laten we dat als ons tweede doel vastleggen, om ons besluitvormingsproces te verbeteren.

Teamlid 3: Ik wil graag onze teamdynamiek verbeteren. Ik merk dat sommige teamleden zich minder betrokken voelen en ik denk dat we kunnen werken aan het versterken van onze onderlinge band.

Coach: Dat is een waardevol inzicht, Teamlid 3. Onze teamdynamiek heeft invloed op onze prestaties en betrokkenheid. Laten we dat als ons derde doel noteren, om de teamdynamiek te versterken.

Teamlid 4: Ik denk dat het belangrijk is om meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze individuele bijdragen. Soms lijkt het alsof we verwachten dat anderen bepaalde taken op zich nemen.

Coach: Dat is een interessant punt, Teamlid 4. Verantwoordelijkheid nemen voor onze taken is essentieel voor ons team om effectief te zijn. Laten we dat als ons vierde doel vaststellen, om onze verantwoordelijkheid te vergroten.

Teamlid 5: Ik denk dat we ook moeten werken aan het omgaan met conflicten op een constructieve manier. Het lijkt erop dat sommige meningsverschillen onopgelost blijven en onze samenwerking beïnvloeden.

Coach: Dat is zeker belangrijk, Teamlid 5. Conflicten kunnen ons team negatief beïnvloeden als we ze niet goed aanpakken. Laten we dat als ons vijfde doel noteren, om conflicthanteringsvaardigheden te verbeteren.

Nu we onze doelen hebben geïdentificeerd, wil ik benadrukken dat dit een veilige ruimte is waarin we openlijk kunnen spreken en naar elkaar kunnen luisteren. Laten we samenwerken om onze teamprestaties en samenwerking te verbeteren. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en bereidheid om aan deze teamcoaching te werken. Laten we aan de slag gaan en samen ons team naar nieuwe hoogten brengen!

Coach: Geweldig! Laten we nu dieper ingaan op onze doelen en enkele specifieke situaties verkennen waar we aan kunnen werken. Laten we beginnen met het bespreken van ons communicatieprobleem. Heeft iemand voorbeelden van momenten waarop we moeite hadden om elkaar goed te begrijpen?

Teamlid 1: Ja, ik herinner me een vergadering waarin we allemaal onze eigen ideeën naar voren brachten, maar het leek erop dat niemand echt naar elkaar luisterde. We eindigden met verschillende voorstellen en het was verwarrend.

Teamlid 3: Dat klopt, en er waren ook momenten waarop ik feedback wilde geven op een idee, maar het voelde alsof ik mijn gedachten niet goed kon verwoorden, dus besloot ik om niets te zeggen.

Coach: Bedankt voor het delen van jullie ervaringen. Het lijkt erop dat we verbeteringen kunnen aanbrengen in onze luistervaardigheden en hoe we onze ideeën presenteren. Laten we hieraan werken door middel van oefeningen in actief luisteren en het geven van constructieve feedback.

Nu, wat betreft ons besluitvormingsproces, wat zijn enkele uitdagingen die we tegenkomen?

Teamlid 2: Ik denk dat we soms vastlopen in onze discussies omdat we verschillende meningen hebben en niet goed weten hoe we tot een compromis kunnen komen.

Teamlid 4: Ja, en soms lijken we te aarzelen om beslissingen te nemen uit angst om fouten te maken. Dat vertraagt ons vooruitgang.

Coach: Dat zijn belangrijke punten. Het lijkt erop dat we kunnen werken aan het ontwikkelen van een gestructureerder besluitvormingsproces en het aanmoedigen van een positieve benadering van het maken van keuzes. We kunnen ook strategieën bespreken om met meningsverschillen om te gaan en tot consensus te komen.

Wat betreft onze teamdynamiek, welke specifieke aspecten zouden we willen verbeteren?

Teamlid 3: Ik denk dat we kunnen werken aan het versterken van onze onderlinge band. Soms voelt het alsof we gewoon samenwerken, maar niet echt als een hecht team.

Teamlid 5: Ja, het zou geweldig zijn als we meer tijd zouden besteden aan teamactiviteiten buiten het werk om elkaar beter te leren kennen.

Coach: Dat klinkt als een geweldig idee, Teamlid 3 en Teamlid 5. Het versterken van onze onderlinge band kan leiden tot een hechter en meer samenhangend team. Laten we wat teambuildingactiviteiten plannen en manieren vinden om elkaar beter te ondersteunen, niet alleen als collega’s maar ook als teamleden.

Coach: Zeker, laten we verder gaan met het verbeteren van onze verantwoordelijkheid en conflicthanteringsvaardigheden. Hebben jullie voorbeelden van situaties waarin we onze verantwoordelijkheden niet volledig hebben genomen?

Teamlid 4: Soms wachten we af wie de leiding neemt bij een taak en niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen om het op te pakken. Hierdoor kunnen sommige taken blijven liggen.

Teamlid 2: Dat is waar, en ik denk dat het belangrijk is dat we proactiever worden in het aannemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen werk en voor het team als geheel.

Coach: Precies, Teamlid 4 en Teamlid 2. Het aannemen van verantwoordelijkheid is cruciaal voor onze teamprestaties en voor het behalen van onze doelen. Laten we werken aan het bevorderen van een cultuur waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar bijdrage aan het team.

Wat betreft conflicthantering, zijn er specifieke voorbeelden waarin conflicten niet op een constructieve manier werden aangepakt?

Teamlid 5: Onlangs hadden we een meningsverschil tussen twee teamleden en het leek erop dat ze elkaar niet begrepen. In plaats van het aanpakken van het probleem, gaven ze elkaar de schuld en liepen ze gefrustreerd weg.

Teamlid 1: Ja, en dat had echt een negatieve invloed op de sfeer binnen het team. Het is belangrijk dat we leren hoe we conflicten kunnen oplossen en onze verschillen kunnen bespreken zonder in verwijten te vervallen.

Coach: Dat is een goed inzicht, Teamlid 5 en Teamlid 1. Conflicten kunnen uitdagend zijn, maar als we leren hoe we ze constructief kunnen aanpakken, kunnen we groeien als team. Laten we enkele technieken voor conflictoplossing en communicatie oefenen, zodat we beter zijn voorbereid wanneer er zich in de toekomst conflicten voordoen.

Als laatste punt, wat zijn jullie gedachten over onze teamnormen en waarden? Hebben jullie suggesties om onze gedeelde visie te versterken?

Teamlid 3: Ik denk dat we onze normen en waarden meer expliciet kunnen maken, zodat we allemaal op dezelfde lijn zitten over wat we van elkaar verwachten.

Teamlid 4: Ja, en het zou nuttig zijn om te bespreken hoe we onze normen en waarden in de praktijk kunnen brengen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden.

Coach: Dat zijn waardevolle suggesties, Teamlid 3 en Teamlid 4. Laten we een gezamenlijke inspanning leveren om onze teamnormen en waarden te verhelderen en te versterken. Door een gedeelde visie te creëren, kunnen we een positieve teamcultuur bevorderen en onze teamdoelen beter bereiken.

Ik waardeer jullie openheid en betrokkenheid tijdens deze teamcoachingssessie. Laten we nu aan de slag gaan en stap voor stap werken aan het verbeteren van onze communicatie, besluitvorming, teamdynamiek, verantwoordelijkheid en conflicthantering. Samen kunnen we ons team naar grotere hoogten brengen en nog succesvoller zijn in het behalen van onze doelen. Bedankt voor jullie inzet en laten we vol energie beginnen!

“Het bovenstaande voorbeeld illustreert hoe een teamcoach een coachgesprek kan beginnen door de doelen van het team te identificeren en de teamleden aan te moedigen om hun gedachten en feedback te delen. De coach faciliteert het gesprek en stuurt het team naar een gezamenlijke focus om aan de vastgestelde doelen te werken.”