1. Wat is eclectisch coachen?

Eclectisch coachen is een coachingbenadering waarbij de coach gebruikmaakt van verschillende technieken, methoden en inzichten uit verschillende psychologische en coachingstromingen. In plaats van zich te beperken tot één specifieke benadering, integreert de eclectische coach elementen van meerdere theoretische modellen en praktijken om een op maat gemaakte en flexibele aanpak te bieden die het beste past bij de behoeften van de cliënt.

De term “eclectisch” komt van het Griekse woord “eklegein”, wat “kiezen” betekent. Eclectisch coachen houdt in dat de coach bewust kiest uit verschillende tools, technieken en theoretische kaders om de cliënt effectief te ondersteunen bij zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Enkele kenmerken van eclectisch coachen zijn:

 1. Flexibiliteit: Eclectische coaches zijn in staat om zich aan te passen aan de unieke behoeften en doelen van de cliënt. Ze kunnen verschillende benaderingen gebruiken, afhankelijk van de situatie en de persoonlijkheid van de cliënt.
 2. Geïndividualiseerde aanpak: Eclectisch coachen erkent dat elke persoon uniek is, dus er is geen “one-size-fits-all” aanpak. De coach past de coachingstechnieken aan op basis van de specifieke situatie en doelen van de cliënt.
 3. Integratie van theorieën: Eclectische coaches hebben kennis van verschillende coaching- en psychologische theorieën, zoals cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, positieve psychologie, transactionele analyse, enz. Ze kunnen de beste elementen van elk model integreren om een holistische benadering te creëren.
 4. Creativiteit: Eclectisch coachen moedigt creativiteit en innovatie aan bij het ontwerpen van interventies en oefeningen die de cliënt kunnen ondersteunen bij het bereiken van zijn doelen.
 5. Ondersteunende houding: Eclectische coaches werken vanuit een empathische en ondersteunende houding, waarbij ze de cliënt aanmoedigen om zijn eigen antwoorden te ontdekken en zelfbewustzijn te vergroten.

Door gebruik te maken van verschillende methoden en technieken, kan eclectisch coachen een krachtige en aanpasbare benadering zijn om een breed scala aan uitdagingen en doelen aan te pakken. Het biedt de mogelijkheid om op maat gemaakte oplossingen te bieden die passen bij de unieke behoeften van de cliënt, waardoor het een veelgebruikte benadering is in de coachingpraktijk.

2. De visie van eclectisch coachen

De visie van eclectisch coachen is gebaseerd op het geloof dat geen enkele coachingbenadering of theoretisch model op zichzelf de ultieme oplossing biedt voor de complexiteit van individuele behoeften en doelen. In plaats van vast te houden aan één specifieke methode, omarmt het eclectische coachen de diversiteit en rijkdom van verschillende theoretische perspectieven en benaderingen.

De essentie van de eclectische visie ligt in het aanbieden van een op maat gemaakte en flexibele coachingervaring voor elke cliënt. Eclectische coaches geloven dat elke persoon uniek is en dat er geen universele oplossing is die voor iedereen werkt. Daarom omarmen ze een open en inclusieve benadering door elementen uit verschillende stromingen te integreren om een effectieve coachingervaring te creëren.

De visie van eclectisch coachen benadrukt het belang van aanpassingsvermogen en creativiteit. Eclectische coaches zijn in staat om hun coachingstijl, interventies en technieken aan te passen aan de specifieke behoeften en doelen van elke individuele cliënt. Dit stelt hen in staat om een breder scala aan situaties en uitdagingen aan te pakken en maakt eclectisch coachen een zeer veelzijdige en praktische aanpak.

Deze benadering benadrukt ook de empowerment van de cliënt. Eclectische coaches werken vanuit een ondersteunende en samenwerkende houding, waarbij de focus ligt op het activeren van de innerlijke hulpbronnen en capaciteiten van de cliënt. Hierbij worden ze aangemoedigd om hun eigen antwoorden te ontdekken, zelfbewustzijn te vergroten en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei en ontwikkeling.

Kortom, de visie van eclectisch coachen omarmt diversiteit, flexibiliteit en individualiteit. Het is een holistische en aanpasbare benadering die de unieke behoeften en doelen van de cliënt centraal stelt en zich richt op het vergroten van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en het creëren van duurzame positieve veranderingen in het leven van de cliënt.

3. Hoe werkt eclectisch coachen

Eclectisch coachen werkt door het combineren en integreren van verschillende coachingtechnieken, methoden en theoretische modellen om een op maat gemaakte benadering te creëren die aansluit bij de specifieke behoeften en doelen van de cliënt. Hier zijn de belangrijkste kenmerken van hoe eclectisch coachen werkt:

 1. Assessing: In het begin van het coachingstraject voert de eclectische coach een uitgebreide assessment uit van de cliënt. Dit omvat het begrijpen van de doelen van de cliënt, zijn achtergrond, persoonlijkheid, sterke punten en uitdagingen. Door de individuele kenmerken van de cliënt te begrijpen, kan de coach bepalen welke combinatie van coachingtechnieken het meest geschikt is voor het begeleiden van de cliënt.
 2. Flexibele aanpak: Een van de kernprincipes van eclectisch coachen is flexibiliteit. De coach past zijn aanpak aan naargelang de unieke behoeften van de cliënt. Dit kan betekenen dat de coach verschillende coachingmodellen, interventies of technieken combineert en aanpast om een effectieve en op maat gemaakte aanpak te creëren.
 3. Integratie van technieken: Eclectisch coachen maakt gebruik van verschillende technieken en tools uit verschillende coachingstromingen, zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte coaching, transactionele analyse, positieve psychologie en meer. De coach selecteert en integreert de meest relevante elementen uit deze verschillende modellen om een holistische benadering te bieden.
 4. Co-creatie: In een eclectische coachingrelatie werken coach en cliënt samen als gelijkwaardige partners. Ze co-creëren samen een unieke aanpak die aansluit bij de behoeften en doelen van de cliënt. De cliënt heeft een actieve rol in het definiëren van zijn doelen en het bepalen van de richting van het coachingstraject.
 5. Resultaatgericht: Eclectisch coachen richt zich op het behalen van meetbare resultaten en het bereiken van de gestelde doelen van de cliënt. De coach monitort voortdurend de voortgang van de cliënt en past indien nodig de aanpak aan om ervoor te zorgen dat de coaching effectief is.
 6. Empowerment: Eclectisch coachen is gericht op het versterken van de cliënt. De coach moedigt de cliënt aan om zijn eigen antwoorden te vinden, zelfbewustzijn te vergroten en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen groei en ontwikkeling. De nadruk ligt op het activeren van de innerlijke hulpbronnen en capaciteiten van de cliënt.

Kortom, eclectisch coachen is een dynamische en aanpasbare benadering die de diversiteit en rijkdom van verschillende coachingmodellen omarmt. Het stelt de coach in staat om een op maat gemaakte coachingervaring te bieden die inspeelt op de unieke behoeften en doelen van elke cliënt. Door te putten uit verschillende theoretische perspectieven en methoden, streeft eclectisch coachen naar het bevorderen van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en positieve verandering bij de cliënt.

4. Vanuit welke stroming is eclectisch coachen ontstaan?

Eclectisch coachen is niet ontstaan vanuit een specifieke stroming, maar eerder als een reactie op de diversiteit en complexiteit van coachingbenaderingen en theoretische modellen. Het is een benadering die is ontstaan vanuit de erkenning dat geen enkele coachingmethode op zichzelf alle antwoorden biedt voor de diverse behoeften en doelen van individuele cliënten.

In plaats van trouw te blijven aan één enkele stroming of theoretisch kader, zijn eclectische coaches geïnspireerd door verschillende coachingmodellen en psychologische stromingen. Ze combineren en integreren elementen uit deze verschillende benaderingen om een op maat gemaakte en flexibele coachingervaring te creëren die het beste past bij de unieke situatie van de cliënt.

Eclectisch coachen kan elementen bevatten uit stromingen zoals cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, oplossingsgerichte coaching, positieve psychologie, transactionele analyse en meer. Door te putten uit deze diverse bronnen, kan de coach een holistische aanpak bieden die aansluit bij de individuele behoeften, doelen en persoonlijkheid van de cliënt.

Het idee van eclectisch coachen komt voort uit de erkenning dat mensen uniek zijn en dat er geen universele aanpak is die voor iedereen werkt. Door verschillende technieken en modellen te combineren, kunnen eclectische coaches een breder scala aan situaties en uitdagingen aanpakken, waardoor ze flexibel en effectief kunnen zijn in hun coachingpraktijk.

5. Tools voor eclectisch coachen

Eclectisch coachen maakt gebruik van een verscheidenheid aan tools en technieken uit verschillende coachingbenaderingen en theoretische modellen. Hier zijn enkele tools die vaak worden gebruikt in eclectisch coachen:

 1. Reflectieve gesprekken: De coach gebruikt actief luisteren en open vragen om de cliënt te helpen zijn gedachten en gevoelens te verkennen, zelfbewustzijn te vergroten en diepere inzichten te krijgen.
 2. SMART-doelen: De coach helpt de cliënt bij het formuleren van Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden doelen om de focus en richting van het coachingstraject te bepalen.
 3. Visualisaties en visualisatieoefeningen: De coach kan gebruikmaken van geleide visualisaties om de cliënt te helpen toekomstige doelen te visualiseren en zich voor te stellen hoe ze hun gewenste resultaten kunnen bereiken.
 4. Journaling: De cliënt wordt aangemoedigd om gedachten, gevoelens en ervaringen op te schrijven in een dagboek, wat kan bijdragen aan zelfreflectie en inzicht.
 5. Krachtgerichte vragen: De coach richt zich op de sterke punten, hulpbronnen en vaardigheden van de cliënt en stelt vragen om deze positieve aspecten te benadrukken en te versterken.
 6. Gedragsexperimenten: De coach kan gedragsexperimenten voorstellen om de cliënt nieuwe benaderingen of strategieën uit te proberen en te ervaren hoe deze werken in de praktijk.
 7. Positieve affirmaties: De cliënt wordt aangemoedigd om positieve zelfbevestigingen te gebruiken om negatieve gedachtenpatronen te vervangen door positieve overtuigingen.
 8. Feedback en feedforward: De coach biedt constructieve feedback om de cliënt te ondersteunen bij het identificeren van sterke punten en groeikansen. Ook kan de coach ‘feedforward’ geven om te helpen bij het plannen van toekomstige acties en prestaties.
 9. Mindfulness-oefeningen: De cliënt kan worden geleid in mindfulness-oefeningen om het bewustzijn van het huidige moment te vergroten en stress te verminderen.
 10. Kernkwadranten: De coach kan de cliënt begeleiden bij het identificeren van zijn kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën om zelfinzicht te vergroten en conflicten te begrijpen.

Het gebruik van deze tools en technieken in eclectisch coachen kan variëren afhankelijk van de behoeften en doelen van de cliënt. Eclectische coaches hebben de flexibiliteit om een breed scala aan interventies te combineren en aan te passen om een effectieve coachingervaring te bieden die is afgestemd op de unieke situatie en persoonlijkheid van de cliënt.

6. Termen die een rol spelen bij eclectisch coachen

 1. Aanpassingsvermogen: De mogelijkheid van de coach om de coachingaanpak aan te passen aan de unieke behoeften van de cliënt.
 2. Co-creatie: Het gezamenlijk ontwikkelen van een coachingstraject door de coach en de cliënt, waarbij beide actief bijdragen aan de doelen en strategieën.
 3. Communicatie: Effectieve communicatievaardigheden zijn essentieel voor het begrijpen van de behoeften en wensen van de cliënt.
 4. Creativiteit: Het vermogen van de coach om innovatieve en op maat gemaakte interventies te ontwerpen die aansluiten bij de unieke situatie van de cliënt.
 5. Diversiteit: Het omarmen van verschillende coachingbenaderingen en theoretische modellen om een breder scala aan situaties en cliënten te kunnen bedienen.
 6. Doelgericht: Het stellen van duidelijke en meetbare doelen is een belangrijk onderdeel van het eclectische coachproces.
 7. Effectiviteit: Het streven naar resultaatgerichte coaching om positieve veranderingen te bewerkstelligen bij de cliënt.
 8. Empathie: Het vermogen van de coach om zich in te leven in de gevoelens en ervaringen van de cliënt.
 9. Empowerment: Het versterken van de cliënt om zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te vergroten.
 10. Feedback: Het geven van constructieve feedback om de groei en ontwikkeling van de cliënt te bevorderen.
 11. Flexibiliteit: De bereidheid van de coach om verschillende coachingtechnieken en benaderingen te gebruiken, afhankelijk van de behoeften van de cliënt.
 12. Holistisch: Het benaderen van coaching vanuit een brede kijk op het individu en zijn omgeving, in plaats van te focussen op één specifiek aspect.
 13. Individueel: Het aanpassen van de coaching aan de unieke persoonlijkheid, behoeften en doelen van elke cliënt.
 14. Integratie: Het combineren van elementen uit verschillende coachingstromingen en theoretische modellen om een op maat gemaakte aanpak te creëren.
 15. Positieve psychologie: Het richten op de sterke punten, hulpbronnen en positieve aspecten van de cliënt om groei en welzijn te bevorderen.
 16. Reflectie: Het aanmoedigen van de cliënt om te reflecteren op zijn gedachten, gevoelens en gedrag om zelfinzicht te vergroten.
 17. Sterke punten: Het identificeren en benutten van de sterke punten en talenten van de cliënt in het coachingstraject.
 18. Veranderingsgericht: Het ondersteunen van de cliënt bij het omgaan met veranderingen en het aanpakken van uitdagingen.
 19. Zelfbewustzijn: Het vergroten van het bewustzijn van de eigen emoties, gedachten en gedragingen van de cliënt.
 20. Zelfontplooiing: Het streven naar persoonlijke groei en ontwikkeling om het volledige potentieel van de cliënt te benutten.

7. In welke situaties kan eclectisch coachen worden ingezet?

Eclectisch coachen kan in een breed scala aan situaties worden ingezet, waarbij het inspelen op de unieke behoeften en doelen van de cliënt centraal staat. Enkele situaties waarin eclectisch coachen effectief kan zijn:

 1. Carrière-ontwikkeling: Eclectisch coachen kan worden gebruikt om individuen te begeleiden bij het verkennen van carrièremogelijkheden, het identificeren van sterke punten en vaardigheden, en het bepalen van hun ideale carrièrepad.
 2. Stressmanagement: Eclectisch coachen kan cliënten helpen bij het omgaan met stress, het identificeren van stressbronnen en het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën.
 3. Leiderschapsontwikkeling: Eclectisch coachen kan worden ingezet om leiderschapspotentieel te vergroten, communicatievaardigheden te versterken en effectief leiderschapsgedrag te ontwikkelen.
 4. Teamontwikkeling: Eclectisch coachen kan worden gebruikt om teams te ondersteunen bij het verbeteren van samenwerking, communicatie en prestaties.
 5. Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn: Eclectisch coachen kan cliënten helpen bij het vergroten van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het versterken van zelfbewustzijn.
 6. Verandering en transitie: Eclectisch coachen kan mensen begeleiden bij het omgaan met veranderingen in hun leven, zoals veranderingen op het werk, in relaties of in persoonlijke omstandigheden.
 7. Time-management: Eclectisch coachen kan cliënten helpen bij het verbeteren van hun organisatie- en planningsvaardigheden om hun tijd effectiever te benutten.
 8. Conflictresolutie: Eclectisch coachen kan worden ingezet om individuen te begeleiden bij het oplossen van conflicten op het werk, in relaties of in andere omgevingen.
 9. Burn-outpreventie: Eclectisch coachen kan worden gebruikt om mensen te ondersteunen bij het voorkomen van burn-out, het herkennen van signalen van overbelasting en het implementeren van zelfzorgstrategieën.
 10. Communicatievaardigheden: Eclectisch coachen kan cliënten helpen bij het verbeteren van hun communicatievaardigheden, zowel persoonlijk als professioneel.

Kortom, eclectisch coachen kan worden toegepast in een verscheidenheid aan situaties waar individuele groei, ontwikkeling, welzijn en prestaties centraal staan. Het biedt flexibiliteit en maatwerk om aan te sluiten bij de specifieke behoeften en doelen van de cliënt in verschillende levensdomeinen.

8. Voorbeeld coachgesprek van eclectisch coachen

Coach: Goedemiddag, hoe gaat het met je vandaag?

Cliënt: Hallo, goedemiddag. Ik voel me een beetje overweldigd en gestrest de laatste tijd. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal niet meer onder controle heb.

Coach: Ik begrijp dat het een uitdagende periode voor je is. Laten we eens kijken naar wat er precies speelt en hoe ik je kan ondersteunen. Om te beginnen, wil ik graag horen welke specifieke situaties of aspecten in je leven je momenteel het meest bezighouden.

Cliënt: Nou, ik heb de laatste tijd veel werkgerelateerde taken en deadlines, en het voelt gewoon alsof ik steeds achter de feiten aan loop. Ik maak lange dagen en het lijkt nooit genoeg te zijn. Ook mijn sociale leven lijdt eronder, ik heb nauwelijks tijd om af te spreken met vrienden en familie, en dat maakt me verdrietig.

Coach: Bedankt dat je dit deelt. Het lijkt erop dat je veel ballen in de lucht moet houden en dat je balans tussen werk en privéleven verstoord is. Laten we eens kijken hoe we kunnen werken aan het herstellen van die balans. Wat zijn enkele doelen die je zou willen bereiken in dit coachingstraject?

Cliënt: Ik wil graag leren hoe ik mijn tijd beter kan managen, zodat ik niet overweldigd raak door mijn werk. Ik wil ook leren hoe ik beter kan ontspannen en tijd kan vrijmaken voor mijn sociale leven zonder me schuldig te voelen over het loslaten van werk.

Coach: Dat klinkt als belangrijke doelen om aan te werken. Laten we eerst eens kijken naar je huidige time-managementstrategieën. Welke technieken heb je al geprobeerd en wat werkte wel of niet voor jou?

Cliënt: Ik heb geprobeerd om to-do-lijsten te maken, maar ik merk dat ik soms te veel taken op mijn bord leg en dan gefrustreerd raak als ik ze niet allemaal kan afronden. Ik denk dat ik moeite heb met prioriteiten stellen.

Coach: Dat is een inzichtvolle observatie. Het prioriteren van taken is inderdaad belangrijk om overweldiging te voorkomen. Laten we eens samenwerken om een effectievere aanpak te vinden voor het plannen en prioriteren van je taken. Misschien kunnen we een combinatie van verschillende time-managementtechnieken verkennen om aan te sluiten bij jouw behoeften.

Cliënt: Dat klinkt goed. Ik sta open voor nieuwe ideeën en strategieën om mijn werklast beter te beheren.

Coach: Geweldig! Laten we ook kijken naar manieren om ontspanning en vrije tijd in je drukke schema op te nemen. Misschien kunnen we werken aan mindfulness-oefeningen of korte pauzes om jezelf wat rust te gunnen.

Cliënt: Dat zou ik zeker waarderen. Ik merk dat ik me altijd schuldig voel als ik niet aan het werk ben, dus ik denk dat het belangrijk is om dat gevoel te leren loslaten.

Coach: Zeker, het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen werk en ontspanning. Ik zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van een meer flexibele mindset en je helpen om jezelf wat meer ruimte te geven voor rust en herstel.

Het bovenstaande voorbeeld illustreert hoe een eclectisch coach de unieke behoeften van de cliënt identificeert en verschillende coachingtechnieken en interventies inzet om hen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Door de flexibele en op maat gemaakte aanpak kan de coach de cliënt effectief begeleiden bij het omgaan met hun uitdagingen en het creëren van positieve veranderingen in hun leven.